Jagiellonian University Repository

Przegląd dotychczasowych modeli rachunku kosztów jakości

pcg.skipToMenu

Przegląd dotychczasowych modeli rachunku kosztów jakości

Show full item record

dc.contributor.author Sadkowski, Wojciech [SAP14009373] pl
dc.date.accessioned 2016-12-17T08:16:15Z
dc.date.available 2016-12-17T08:16:15Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7695-597-1 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33919
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przegląd dotychczasowych modeli rachunku kosztów jakości pl
dc.title.alternative Review of existing models of quality costs calculation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 388-398 pl
dc.identifier.weblink http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35253&from=publication pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest zebranie i przedstawienie najważniejszych modeli rachunku kosztów jakości dla przedsiębiorstw. W pierwszej części autor skupia się na modelach klasy-fikacji kosztów jakości, które stanowią podstawę późniejszych podziałów i ujęć rachunku kosztów jakości. Druga i trzecia część jest opisem strukturalnych i opartych na działaniach modeli. Obiekt badań stanowi rachunek kosztów jakości wykorzystywany jako narzędzie op-tymalizujące koszty jakości. W pracy przeprowadzono analizę piśmiennictwa naukowego z zakresu zarządzania jakością, rachunkowości i zarządzania efektywnością oraz zastosowano metody indukcji i dedukcji. Postęp naukowo-techniczny i rozwój gospodarczy spowodowały postawienie w centrum uwagi przedsiębiorstw klienta i jego potrzeb. Tradycyjne rachunki kosztów jakości straciły znaczenie na rzecz modeli, które są oparte na działaniach i patrzą na produkt/usługę z perspektywy konsumenta. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to collect and present the most important models of quality costs calculation for companies. In the first part the author focuses on models of classification of quality costs, which are the basis for futher divisions and shots of quality costs. The second and third pard is a description of the structural and based on the activities models. The object of research is quality costs calculation used as a tool to optimize the costs of quality. This article analyzes the scientific literature in the field of quality management, accounting and efficiency management, and applied methods of induction and deduction. Scientific-technological progress and economic development have caused place in the spotlight companies on the client and his needs. Traditional quality costs calculations lost importance in favor of models that are based on the activities and look at the product / service from a consumer perspective. pl
dc.subject.pl koszty jakości pl
dc.subject.pl proces pl
dc.subject.pl rachunek kosztów jakości pl
dc.subject.en quality costs pl
dc.subject.en process pl
dc.subject.en quality costs calculation pl
dc.description.number 442 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2016.442.37 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-12-16 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska