Jagiellonian University Repository

"Aristotelica" Franza Brentano ze szczególnym uwzględnieniem brentanowskiej interpretacji arystotelesowskiego Bóstwa oraz relacji Bóstwo - człowiek

pcg.skipToMenu

"Aristotelica" Franza Brentano ze szczególnym uwzględnieniem brentanowskiej interpretacji arystotelesowskiego Bóstwa oraz relacji Bóstwo - człowiek

Show full item record

dc.contributor.advisor Mizera, Janusz [SAP11010469] pl
dc.contributor.author Kamińska-Tarkowska, Sonia [SAP14005488] pl
dc.date.accessioned 2016-12-13T13:01:59Z
dc.date.available 2016-12-13T13:01:59Z
dc.date.submitted 2013 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33710
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Aristotelica" Franza Brentano ze szczególnym uwzględnieniem brentanowskiej interpretacji arystotelesowskiego Bóstwa oraz relacji Bóstwo - człowiek pl
dc.title.alternative "The Aristotelica" of Franz Brentano and especially his interpretation of Aristotle's Deity and the relationship Deity - humans pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 210 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 201-210 pl
dc.abstract.pl Praca doktorska napisana pod kierunkiem dra hab. Janusza Mizery poświęcona nieznanemu zbiorowi prac arystotelesowskich Franza Brentana noszącemu nieformalną nazwę Aristotelica. W pracy koncentruję się na teizmie i kreacjonizmie Brentana oraz relacji pokrewieństwa człowieka z Bóstwem. Prezentuję także w moim przekładzie manuskrypty do niewydanych części Psychologii z empirycznego punktu widzenia. pl
dc.abstract.en Doctoral thesis written under the auspices of prof. Janusz Mizera, devoted to the unknown series of Franz Brentano's Aristotelian works, informally called Aristotelica. I concentrate on Brentano's theism and creationism as well as the relationship Deity - humans. I also present my translations of manuscripts to the unknown parts of Psychology from an empirical standpoint. pl
dc.subject.pl Brentano pl
dc.subject.pl Arystoteles pl
dc.subject.pl Bóg pl
dc.subject.pl człowiek pl
dc.subject.pl Aristotelica pl
dc.subject.pl nous poietikos pl
dc.subject.en Brentano pl
dc.subject.en Aristotle pl
dc.subject.en God pl
dc.subject.en humans pl
dc.subject.en Aristotelica pl
dc.subject.en nous poietikos pl
dc.description.publication 13 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzny. Instytut Filozofii pl
dc.contributor.reviewer Paczkowska-Łagowska, Elżbieta [SAP11005701] pl
dc.contributor.reviewer Kłoczowski, Paweł pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska