Jagiellonian University Repository

Ocena oddziaływania in vitro doustnych szczepów probiotycznych na najczęstszego pasożyta dróg rodnych - Trichomonas vaginalis

Ocena oddziaływania in vitro doustnych szczepów ...

Show full item record

dc.contributor.author Kochan, Piotr [SAP20002273] pl
dc.contributor.author Pietrzyk, Agata [SAP20001023] pl
dc.contributor.author Papier, Barbara pl
dc.contributor.author Bulanda, Małgorzata [SAP20000600] pl
dc.contributor.author Więcek, Grażyna [SAP20007266] pl
dc.date.accessioned 2015-02-27T09:52:27Z
dc.date.available 2015-02-27T09:52:27Z
dc.date.created 2014 pl
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1644-4957 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3370
dc.language pol pl
dc.title Ocena oddziaływania in vitro doustnych szczepów probiotycznych na najczęstszego pasożyta dróg rodnych - Trichomonas vaginalis pl
dc.title.alternative Evaluation of in vitro activity of oral probiotic strains against the most common vaginal parasite -Trichomonas vaginalis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 40-44 pl
dc.identifier.weblink http://www.zakazenia.org.pl/ pl
dc.abstract.pl Probiotykami określa się żywe drobnoustroje korzystnie wpływające na zdrowie człowieka. Większość z nich jest klasyfikowana jako suplementy diety, jedynie niektóre zostały zarejestrowane jako wyroby medyczne. Bardzo niewiele publikacji opisuje probiotyki doustne stosowane przeciw pasożytom dróg moczowo-płciowych. Celem przedstawionego badania była ocena aktywności in vitro dostępnych (m.in. doustnych) preparatów zawierających szczepy Lactobacillus w zwalczaniu rzęsistka pochwowego Trichomonas vaginalis, który jest najczęstszym pasożytem przenoszonym drogą płciową, wpływającym m.in. na zwiększoną transmisję HIV. Przebadane preparaty doustne zawierały odpowiednio dwa oraz trzy szczepy bakterii z rodzaju Lactobacillus w postaci kapsułek. W badaniu został wykorzystany szczep referencyjny z amerykańskiej kolekcji szczepów T. vaginalis ATCC PRA-92 oraz szczep T. vaginalis z kolekcji Katedry Mikrobiologii UJCM. Szczepy bakteryjne w różnych stężeniach oraz T. vaginalis poddano inkubacji we wspólnych hodowlach, następnie dokonano jakościowej oraz ilościowej ich oceny. Duże stężenia (> 106 jtk/ml) szczepów Lactobacillus w obydwu badanych preparatach spowodowały całkowity spadek liczby żywych komórek T. vaginalis (~100%). Natomiast przy malejących stężeniach szczepów Lactobacillus liczba żywych komórek T. vaginalis wzrastała (od 5 do 100%). Ponadto wraz z upływem czasu obserwowano spadek pH podłoża (od 7 do 4,5) oraz większą liczbę szczepów Lactobacillus. Znaczny spadek żywotności T. vagnalis hodowanych wspólnie z badanymi szczepami z rodzaju Lactobacillus może być wynikiem skojarzenia różnych czynników, m.in. bezpośredniego oddziaływania bakterii produkujących substancje przeciwdrobnoustrojowe, spadku pH spowodowanego przez bakterie, zużycia składników odżywczych w wyniku współzawodnictwa między bakteriami a pasożytem. Rezultaty opisywanego badania należałoby brać pod uwagę przy ewentualnych badaniach in vivo nad preparatem doustnym u kobiet cierpiących na rzęsistkowicę, która dotyka przeszło 150 milionów osób na całym świecie. pl
dc.abstract.en Probiotics are defined as living microorganisms that bring benefit to the host. Usually classified as dietary supplements, only some are registered as medicinal products. Only few publications describe the use of probiotics against parasites of the genito-urinary tract. This study was performed in order to evaluate the in vitro activity of available (oral) probiotic preparations containing lactobacilli against Trichomonas vaginalis, which is one of the most common sexually transmitted agents, which is known to increase e.g. HIV transmission. The studied oral preparations contained 2 and 3 Lactobacillus strains, respectively, in the form of capsules. In the study we used a reference ATCC T. vaginalis PRA-92 strain and a T. vaginalis strain from the collection of the Chair of Microbiology of JUMC. The bacterial strains at decreasing concentrations and T. vaginalis were prepared as a co-culture and incubated, then assessed qualitatively and quantitatively. High lactobacilli concentrations (> 106 cfu/ml) in both studied preparations caused a significant loss of viable T. vaginalis (~100%). On the other hand, with decreasing Lactobacillus concentrations the number of viable T. vaginalis increased (from 5 to 100%). An additional observation was lowering of pH of the medium with time and higher Lactobacillus counts(from pH 7 to 4.5). The significant loss of viable T. vaginalis co-cultured together with tested Lactobacillus strains may be a result of multiple co-existing factors, including direct action of bacteria producing antimicrobial substances (e.g. bacteriocins), lowering of pH caused by bacteria, using up of nutrients on competitive basis between bacteria and parasite. The study is promising in the light of future in vivo studies on an oral preparation to be used in women suffering from trichomoniasis, which affects over 150 million persons worldwide. pl
dc.subject.pl probiotyki pl
dc.subject.pl Lactobacillus pl
dc.subject.pl rzęsistkowica pl
dc.subject.pl Trichomonas vaginalis pl
dc.subject.en probiotics pl
dc.subject.en Lactobacillus pl
dc.subject.en trichomoniasis pl
dc.subject.en Trichomonas vaginalis pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 5 pl
dc.title.journal Zakażenia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Epidemiologii Zakażeń pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 3


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)