Jagiellonian University Repository

Stefana Szumana koncepcja człowieka : aksjologizm - aksjosferyzm

Stefana Szumana koncepcja człowieka : aksjologizm - ...

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Klimczak, Dariusz Piotr pl
dc.contributor.editor Sojka, Agnieszka [SAP11018024] pl
dc.date.accessioned 2016-12-13T12:42:29Z
dc.date.available 2016-12-13T12:42:29Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-83-918287-6-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33704
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Stefana Szumana koncepcja człowieka : aksjologizm - aksjosferyzm pl
dc.title.alternative Stefan Szuman's concept of a man : axiologism - axiospherism pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Zakład Pedagogiki Kultury. Instytut Pedagogiki. Uniwersytet Jagielloński pl
dc.pubinfo : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział w Krakowie pl
dc.pubinfo : Instytut Wydawniczy "Maximum" pl
dc.description.physical 124-130 pl
dc.abstract.pl Tekst jest artykułem (przyczynkiem) dotyczącym fragmentu Szumanowskiej koncepcji człowieka. Autor artykułu opisuje wybrane problemy 1. koncepcji aksjosferyzmu (koncepcji sfer wartości) lub agatologizmu (koncepcji sfer dóbr) oraz 2. aksjologizmu (koncepcji wartości) lub agatologizmu (koncepcji dobra) w kontekście realistycznej teorii odbicia (klasycznej filozofii starożytnej i średniowiecznej), która była obecna w koncepcji Stefana Szumana. Wszystkie cztery sfery dobra: 1) dobro religijne (wartości religijne), 2) dobro moralne (wartości moralne), 3) dobro estetyczne (tj. piękno, wartości estetyczne, artystyczne) 4) dobro użyteczne (wartości użytecznościowe) można znaleźć w koncepcji Stefana Szumana. pl
dc.abstract.en The text is an article (a contribution) concerning a fragment of Stefan Szuman's concept of a man. The author of the paper describes selected problems of 1. the concept of axiospherism (the concept of the spheres of values) or agathologism (the concept of spheres of the goods) and 2. axiologism (the concept of values) or agathologism (concept of the good / the welfare) in the context of realistic theory of the reflection / theory of the mirror (classical philosophy in the Antiquity and the Middle Ages), that was present in Stefan Szuman's idea. A man can find in Stefan Szuman's conception all the four spheres of the good: 1) the religious good (religious values), 2) the moral good (moral values), 3) the aesthetical good (so beauty, aesthetic values, artistic values) 4) the useful good (useful values). pl
dc.subject.pl Stefan Szuman (1889-1972) pl
dc.subject.pl filozofia człowieka pl
dc.subject.pl antropologia pl
dc.subject.pl aksjosferyzm pl
dc.subject.pl agatologizm pl
dc.subject.pl aksjogizm pl
dc.subject.pl agatologizm pl
dc.subject.pl dobro pl
dc.subject.pl realizm pl
dc.subject.pl filozofia pl
dc.subject.pl wartości religijne pl
dc.subject.pl wartości moralne pl
dc.subject.pl piękno pl
dc.subject.pl wartości estetyczne pl
dc.subject.pl wartości artystyczne pl
dc.subject.en Stefan Szuman (1889-1972) pl
dc.subject.en philosophy of a man pl
dc.subject.en anthropology pl
dc.subject.en axiospherism pl
dc.subject.en agathologism pl
dc.subject.en axiologism pl
dc.subject.en agathologism pl
dc.subject.en good pl
dc.subject.en realism pl
dc.subject.en philosophy pl
dc.subject.en religious values pl
dc.subject.en moral values pl
dc.subject.en beauty pl
dc.subject.en aesthetic values pl
dc.subject.en artistic values pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Literatura - człowiek - wartość : księga jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska