Jagiellonian University Repository

Koncepcja pejzażu romantycznego na przykładzie twórczości Caspara Davida Friedricha na tle refleksji filozoficznych końca XVIII i początku XIX wieku

pcg.skipToMenu

Koncepcja pejzażu romantycznego na przykładzie twórczości Caspara Davida Friedricha na tle refleksji filozoficznych końca XVIII i początku XIX wieku

Show full item record

dc.contributor.author Kumięga, Patrycja [USOS183681] pl
dc.date.accessioned 2016-12-09T12:23:35Z
dc.date.available 2016-12-09T12:23:35Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33506
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Koncepcja pejzażu romantycznego na przykładzie twórczości Caspara Davida Friedricha na tle refleksji filozoficznych końca XVIII i początku XIX wieku pl
dc.title.alternative The concept of romantic landscape on the example of works by Caspar David Friedrich on the background of philosophical reflection the late 18th and early 19th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 33-48 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 46-48 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+13+%282+2016%29/0de404a3-b7e0-4249-a5df-9dab1296f314#page=33 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiam koncepcję romantycznego pejzażu na przykładzie twórczości Caspara Davida Friedricha, uważanej za modelową w zakresie tego gatunku na początku XIX wieku. Przywołuję najbardziej wpływowych myślicieli, których koncepcje filozoficz - ne i estetyczne miały wpływ na wykrystalizowanie się tego typu pejzażu. Omawiam cha - rakterystyczny repertuar powracających motywów, ich proweniencję oraz symboliczne znaczenie. Tym zagadnieniom nieodłącznie towarzyszy nowe romantyczne poznanie i pojmowanie religijności, przejawiające się w relacjach człowieka z naturą, która zy - skała pierwiastek boski. Krajobraz, który za sprawą koncepcji panteistycznych posiadał uduchowiony sens, komponowany był w sposób subiektywny, miał on bowiem wyrażać uczucia artysty. W pejzażach romantycznych widoczne są kategorie nieskończoności i wzniosłości. Towarzyszą temu także motywy historyczne oraz patriotyczne. pl
dc.abstract.en The article presents the concept of romantic landscapes on the example of the work of Caspar David Friedrich regarded as a model of the nineteenth century landscape. I re - call the most influential thinkers whose philosophical and aesthetic concepts affect the crystallization of this type of landscape. I discuss a distinctive repertoire of leitmo - tives, their provenance and symbolic significance. Including the issues inherent in the new romantic knowledge and understanding of religion, which manifest themselves in relationships between man-nature, which gained the divine sense. The landscape through pantheistic concept had spiritual meaning, was composed in a subjective way, because he had to express the feelings of the artist. In the romantic landscapes are visible infinity and sublimity categories. All this is also accompanied by historical and patriotic themes. pl
dc.subject.pl pejzaż romantyczny pl
dc.subject.pl Caspar David Friedrich pl
dc.subject.pl romantyzm pl
dc.subject.pl religijność pl
dc.subject.pl panteizm pl
dc.subject.pl wzniosłóść pl
dc.subject.en romantic landscape pl
dc.subject.en Caspar David Friedrich pl
dc.subject.en romanticism pl
dc.subject.en religiosity pl
dc.subject.en pantheism pl
dc.subject.en sublimity pl
dc.description.number 13 (2) pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-07 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska