Jagiellonian University Repository

Współdziałanie matadanych w chmurze

Współdziałanie matadanych w chmurze

Show full item record

dc.contributor.author Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.date.accessioned 2015-02-25T08:42:17Z
dc.date.available 2015-02-25T08:42:17Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3318
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Współdziałanie matadanych w chmurze pl
dc.title.alternative Metadata interoperability in the cloud pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 3-24 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=2384 pl
dc.abstract.pl Teza/cel artykułu – W artykule podjęto próbę przedstawienia najnowszych kierunków prac dla zapewnienia współdziałania metadanych bibliotecznych. Metody badań – Wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa dotyczącego współdziałania systemów informatycznych oraz narzędzi służących zapewnieniu współdziałania metadanych. Wyniki – Prace służące standaryzacji w obszarze metadanych bibliotecznych, realizowane od XIX w., obecnie zmierzają w kierunku dostosowania rozwiązań do potrzeb i możliwości sieci rozległych. W tym środowisku szczególnego znaczenia nabiera możliwość współdziałania (ang. interoperability) metadanych. W artykule przedstawiono problemy współdziałania systemów informacyjnych oraz narzędzia zapewniające współdziałanie metadanych. Najnowsze prace w tym kierunku związane są z zastosowaniem idei Linked Data. Obecnie trwa przenoszenie słowników metadanych stosowanych w bibliotekarstwie do RDF, w celu udostępnienia ich jako zasobów Linked Data. Trwają również prace nad zastosowaniem Linked Data w zintegrowanych systemach bibliotecznych. Wnioski – Dostosowanie standardów używanych w bibliotekach do rozwiązań stosowanych powszechnie w sieciach rozległych daje nowe perspektywy w zakresie współdziałania metadanych, a pośrednio – funkcjonowania systemów informacyjno-wyszukiwawczych. pl
dc.abstract.en Objective – The paper is an attempt to present the most recent trends for ensuring interoperability of library metadata. Research methods - The author uses the analysis of the literature concerning the interoperability of information systems and tools ensuring the interoperability of metadata. Results - Various standardization steps in the field of library metadata, implemented since the nineteenth century, currently are adjusted to the needs and capabilities of wide-area networks. In this environment the interoperability of metadata is particularly important. The paper presents problems of interoperability of information systems and tools ensuring metadata interoperability. Recent activities in this field are related to the concept of Linked Data. Metadata vocabularies used in the area of librarianship are being transferred to RDF in order to make them available as Linked Data. There is also an ongoing work on the implementation of Linked Data in integrated library systems. Conclusions - The adjustment of standards used in libraries to the solutions commonly used in wide-area networks offers a new perspective for the interoperability of metadata, and, indirectly, for the operation of information retrieval systems. pl
dc.subject.pl współdziałanie metadanych pl
dc.subject.pl systemy biblioteczne nowej generacji pl
dc.subject.pl Linked Data pl
dc.subject.en metadata interoperability pl
dc.subject.en next generation library systems pl
dc.subject.en Linked Data pl
dc.description.volume 82 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-11 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska