Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nieostrożność w konstrukcji przestępstwa nieumyślnego

Nieostrożność w konstrukcji przestępstwa nieumyślnego

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Małecki, Mikołaj [SAP13008301] pl
dc.date.accessioned 2016-12-02T15:13:12Z
dc.date.available 2016-12-02T15:13:12Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1233-2577 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33183
dc.language pol pl
dc.title Nieostrożność w konstrukcji przestępstwa nieumyślnego pl
dc.title.alternative Carelessness as an element of unintentional crimes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 26-44 pl
dc.identifier.weblink http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2016/05/2malecki.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera analizę przesłanki „niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach” jako jednego z warunków odpowiedzialności za przestępstwo nieumyślne. Analizy zostały przeprowadzone w oparciu o metodę krytyczną, na kanwie rozważań przedstawionych w artykule S. Łagodzińskiego pt. „Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 155 k.k.). Rozważania teoretyczne i praktyka ścigania” (Prokuratura i Prawo 2014, nr 7–8). W rezultacie przeprowadzonej analizy nieostrożność została uznana za niezbędny, zgodny z ustaleniami teoretycznymi oraz wymagany przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, element konstrukcji przestępstwa nieumyślnego. pl
dc.abstract.en This contribution explores „a failure to exercise due care required under the existing circumstances” as one of conditions for liability for any unintentional crime. Performed using the critical method, the analysis draws on reflections presented in the paper by S. Łagodziński, Criminally negligent homicide (Penal Code, Article 155): theoretical considerations and prosecution practices, Prokuratura i Prawo 2014 (7/8). Carelessness is found to be a necessary element of any unintentional crime, which element corresponds with relevant theoretical findings and is required by the Supreme Court decisions. pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.title.journal Prokuratura i Prawo pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-12-01 pl
dc.participation Małecki, Mikołaj: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 4


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach