Jagiellonian University Repository

Problematyka rodzinna w dokumentach strategicznych polskich województw na przykładzie Małopolski

pcg.skipToMenu

Problematyka rodzinna w dokumentach strategicznych polskich województw na przykładzie Małopolski

Show full item record

dc.contributor.author Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.date.accessioned 2016-11-28T17:54:47Z
dc.date.available 2016-11-28T17:54:47Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7695-593-3 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33009
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Problematyka rodzinna w dokumentach strategicznych polskich województw na przykładzie Małopolski pl
dc.title.alternative Family issues in the strategic documents of Polish voivodeships - example of Małopolska Voivodeship pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 126-138 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 137-138 pl
dc.identifier.weblink http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34263&from=publication pl
dc.abstract.pl Rozwój cywilizacyjny powoduje dynamiczne zmiany w życiu społeczeństw, które wpływają również na sposób funkcjonowania rodziny. Zmienia się jej model, zmieniają się role poszczególnych jej członków i ich potrzeby. Pojawiają się różne problemy, stanowiące wyzwanie nie tylko dla samych rodzin, ale i władz publicznych. Wynika to z konsekwencji, jakie dysfunkcje rodziny powodują dla życia zarówno społecznego, jak i gospodarczego każdego państwa. Z punktu widzenia władz publicznych istotne wydaje się prowadzenie polityki ukierunkowanej nie na regulowanie sposobu funkcjonowania rodziny, lecz na jej wspieranie przez zapewnienie odpowiednich warunków. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu na szczeblu regionalnym w województwie małopolskim politykę rodzinną można uznać za priorytetową. pl
dc.abstract.en The development of civilization entails dynamic changes in the functioning of societies that also influence the functioning of the family. Nowadays we observe changes in family model and roles of individual members and their needs. There are various problems that constitute a challenge not only for families but also for public authorities. This is due to the consequences that cause family dysfunctions for both social life and economic life of every country, including among other things the proper functioning of the labor market. From the point of view of the public authorities the introduction of a policy oriented not to regulate the functioning of the family, but its support by providing appropriate conditions for the operation seems to be important. The aim of this study is to answer the question to what extent at the regional level in the Małopolskia Voivodeship family policy can be considered as a priority. pl
dc.subject.pl polityka rodzinna pl
dc.subject.pl województwo pl
dc.subject.pl strategia rozwoju pl
dc.subject.pl strategia polityki społecznej pl
dc.subject.en family policy pl
dc.subject.en voivodeship pl
dc.subject.en development strategy pl
dc.subject.en social policy strategy pl
dc.description.number 438 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2016.438.07 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska