Jagiellonian University Repository

Contagion and self-learning in Asian economic crises 1997-1998 and 2008-2010 : case study of Malaysia

pcg.skipToMenu

Contagion and self-learning in Asian economic crises 1997-1998 and 2008-2010 : case study of Malaysia

Show full item record

dc.contributor.author Grabowski, Marcin [SAP14000440] pl
dc.contributor.author Wyciślak, Sławomir [SAP11018395] pl
dc.date.accessioned 2016-11-18T13:28:11Z
dc.date.available 2016-11-18T13:28:11Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7695-569-8 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32481
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Contagion and self-learning in Asian economic crises 1997-1998 and 2008-2010 : case study of Malaysia pl
dc.title.alternative Problem zarażania i uczenia się w kryzysach azjatyckich 1997-1998 i 2008-2010 : studium przypadku Malezji pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 220-232 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 231-232 pl
dc.identifier.weblink http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34682&from=publication pl
dc.abstract.pl Efekt zarażania ma kluczowe znaczenie dla sfery realnej, finansowej i politycznej. Ciekawa jest kwestia centralizacji i samouczenia w systemie złożonym w odniesieniu do zdolności odpowiadania na efekt eskalacji zjawiska zarażania. Metoda analizy systemowej jest najwłaściwsza do analizy tej kategorii zjawisk. Na studium przypadku wybrano Malezję, dotkniętą zarówno kryzysem z lat 1997-1998 i 2008-2010. Hipoteza: systemy scentralizowane są bardziej podatne na zarażanie, ale samouczenie w systemie i odpowiedź na zarażanie może być szybsza, została dowiedziona na przypadku Malezji. Kraj ten był podatny na zarażanie ze względu na powiązania z sąsiadami: wysoką korelację z Indoenzją i mniejszym z Tajlandią, a centralizacja w systemie doprowadziła do szybkiego rozprzestrzeniania się zjawiska zarażania. Z drugiej strony scentralizowana, czasem uznawana za kontrowersyjną reakcja Mahathira bin Mohammada pozwoliła Malezji przezwyciężyć kryzys szybciej i wdrożyć szeroko mechanizmy samouczenia. pl
dc.abstract.en The contagion effect is of a systemic importance for the real, financial and political spheres. In contagion analysis the impact of centralization and self-learning in a complex system on the ability to respond to contagion escalation is interesting. The system approach methodology seems best to resolve such systemic issues. Malaysia, selected for a case study, was affected both by the 1997-1998 and the 2008-2010 crisis. The tested hypothesis: centralized system is more prone to contagion, but self-learning and response to contagion may be faster, was proven. Malaysia was prone to contagion mostly due to links with neighbouring countries, correlated especially with Indonesia, less with Thailand, but centralization, similar to other SE Asian countries, made the contagion relatively fast. Conversely, the centralized yet controversial reaction of Mahathir bin Mohammad, allowed Malaysia to overcome the crisis faster and broadly implement a self-learning mechanism to avoid future shocks. pl
dc.subject.pl efekt zarażania pl
dc.subject.pl teoria systemów złożonych pl
dc.subject.pl azjatycki kryzys finansowy 1997-1998 pl
dc.subject.pl globalny kryzys finansowy 2008-2010 pl
dc.subject.en contagion effect pl
dc.subject.en Malaysia pl
dc.subject.en complex systems theory pl
dc.subject.en Asian financial crisis 1997-1998 pl
dc.subject.en global financial crisis 2008-2010 pl
dc.description.number 413 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2015.413.19 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Dimensions of regional processes in the Asia-Pacific region pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-11-08 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska