Jagiellonian University Repository

Sposoby i narzędzia komunikacji wybranych przedsiębiorstw społecznych w Polsce

pcg.skipToMenu

Sposoby i narzędzia komunikacji wybranych przedsiębiorstw społecznych w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.contributor.author Wrona, Sylwia [SAP14021985] pl
dc.date.accessioned 2016-11-18T11:03:31Z
dc.date.available 2016-11-18T11:03:31Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2081-321X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32449
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Sposoby i narzędzia komunikacji wybranych przedsiębiorstw społecznych w Polsce pl
dc.title.alternative The methods and tools of communication in selected social enterprises in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 38-53 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 53 pl
dc.identifier.weblink http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php/pl/spis-numerow/numer-1-2015?&id=116 pl
dc.abstract.pl W świecie organizacji skuteczna komunikacja jest jednym z elementów sukcesu czy trwałości organizacyjnej. Dotyczy to także przedsiębiorstw społecznych, które dzięki komunikowaniu mogą nie tylko uruchomić działalność gospodarczą, ale także informować otoczenie o społecznych celach swego działania. Celem opracowania jest charakterystyka i ocena procesów komunikowania się przedsiębiorstw społecznych w Polsce, w szczególności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, stosowania narzędzi komunikacyjnych i identyfikowalnych barier w tym obszarze. W artykule wykorzystano wyniki badań jakościowych, opierających się na studiach przypadku, które stanowiły, dobrane celowo, polskie przedsiębiorstwa społeczne. Badania wykazały, że sposoby komunikowania kształtują się w analizowanych przedsiębiorstwach wraz z kulturą organizacyjną; zachowania organizacyjne i związane z nimi procesy komunikacyjne przypominają bardziej organizacje pozarządowe niż klasyczne przedsiębiorstwa. Dominują komunikacja bezpośrednia, horyzontalna, niesformalizowana. Przeważa używanie tradycyjnych narzędzi komunikacji, bezpośredni kontakt z odbiorcą oraz słabe wykorzystanie nowych mediów. W efekcie, większość przedsiębiorstw społecznych wymaga większej świadomości i skupienia na skuteczniejszym komunikowaniu, w celu osiągnięcia celów ekonomicznych i społecznych. pl
dc.abstract.en Communication is one of the most important factor for success in organisational world. There is a research gap which we would like to address in this paper: lack of research on communication practice in social enterprises. The main research question we would like to investigate in the paper is: what kind of communication we can find in these organisations. One of our research goals was to find out factors which are critical in the process of communications social enterprises. Also, we wanted to understand what kind of communication tools are used and what changes the management practice and public image of social enterprises in Poland. This paper is drawn on set of qualitative data from broader research on social economy sector conducted in Poland in period 2011-2013. For the purpose of this paper we have conducted multiple case study analysis and analysed 28 case studies of existing social enterprises. The research proved that ways of communications are developing with organisational culture; organisational behaviour and communication processes are beginning to resemble more non-governmental organisations than commercial ones. A direct, horizontal and informal communication prevail in Polish social enterprises. pl
dc.subject.pl komunikowanie pl
dc.subject.pl komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna pl
dc.subject.pl przedsiębiorstwo społeczne pl
dc.subject.en communication pl
dc.subject.en internal and external communication pl
dc.subject.en social enterprise pl
dc.subject.en public relations pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.15678/ES.2015.1.03 pl
dc.identifier.eissn 1898-7435 pl
dc.title.journal Ekonomia Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-16 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska