Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Historiografia edukacji artystycznej : historiograficzna metodologia badań

Historiografia edukacji artystycznej : historiograficzna ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Sacher, Wiesława A. pl
dc.date.accessioned 2016-11-07T14:00:05Z
dc.date.available 2016-11-07T14:00:05Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60430-68-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32092
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Historiografia edukacji artystycznej : historiograficzna metodologia badań pl
dc.title.alternative Historiography of art education : historiographical research methodology pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych pl
dc.description.physical 47-55 pl
dc.abstract.pl Artykuł skupia się na historiograficznej metodologii badań edukacji artystycznej. Autor opisuje kwestie metodologiczne profesjonalnej edukacji artystów. Ukazuje różne aspekty tej problematyki, szczególnie funkcje, cele, sposoby, znaczenia (sensy), granice historiografii edukacji artystycznej. Autor w swoim artykule opisuje historiograficzną metodologię edukacji artystycznej. W mojej opinii, historiograficzna metodologia w edukacji artystycznej powinna być obiektywna, realistyczna, prawdziwa, oparta o źródła. Historiografia edukacji artystycznej jest interdyscyplinarna dziedziną wiedzy, jest związana z historiografią, pedagogiką i nauką o sztukach pięknych. Artykuł zawiera krótką, wybraną bibliografię. pl
dc.abstract.en The article (the paper) focus on historiographical methodology of researches of art education. The author describes methodological questions of professional education artists. He shows different aspects of these problematique, especially functions, aims, ways, means, borders of historiography of art education. The author in his paper describes historiographical methodology of art education. In my opinion the historiographical methodology in art education should be objective, realistic, truth, source-based. Historiography of art education is the interdisciplinary science, it is connected with historiography, pedagogy and fine arts science. The article includes short selected references. pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl historia sztuki pl
dc.subject.pl kulturoznawstwo pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl historiografia pl
dc.subject.pl historiografia edukacji pl
dc.subject.pl edukacja artystyczna pl
dc.subject.pl sztuka pl
dc.subject.pl metodologia badań pl
dc.subject.pl metodologia pedagogiki pl
dc.subject.pl historiografia edukacji artystycznej pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.pl teoria wychowania pl
dc.subject.en history pl
dc.subject.en history of art pl
dc.subject.en cultural studies pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en historiography pl
dc.subject.en historiography of education pl
dc.subject.en art education pl
dc.subject.en art pl
dc.subject.en research methodology pl
dc.subject.en methodology of pedagogy pl
dc.subject.en historiography of art education pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en education theory pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container Wybrane problemy badań naukowych z zakresu edukacji artystycznej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 60; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska