Jagiellonian University Repository

Big data w zarządzaniu informacją : przegląd wybranych zagadnień

pcg.skipToMenu

Big data w zarządzaniu informacją : przegląd wybranych zagadnień

Show full item record

dc.contributor.author Wójcik, Magdalena [SAP14000330] pl
dc.contributor.editor Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.date.accessioned 2016-11-04T08:51:33Z
dc.date.available 2016-11-04T08:51:33Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-943816-4-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31982
dc.language pol pl
dc.title Big data w zarządzaniu informacją : przegląd wybranych zagadnień pl
dc.title.alternative Big data in information management : a review of selected issues pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 61-70 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 68-70 pl
dc.abstract.pl Przedmiot artykułu stanowi zagadnienie wykorzystania tzw. wielkich danych (ang. big data) w procesach zarządzania informacją. Celem jest określenie potencjalnego zakresu i form wykorzystania big data w bibliotekach oraz konsekwencji wynikających z ich przetwarzania. Bazując na systematycznym przeglądzie piśmiennictwa naukowego i profesjonalnego z lat 2010-2015, dokonano analizy wybranych zagadnień związanych z przetwarzaniem big data. Zwrócono uwagę na cechy i specyfikę tego rodzaju danych, ich potencjał dla zarządzania informacją oraz źródła ewentualnych trudności w ich wykorzystaniu w pracy bibliotek publicznych i akademickich. W rezultacie sformułowano wnioski dotyczące potencjału wykorzystania big data w procesach zarządzania informacją w bibliotekach. pl
dc.abstract.en The subject of this article is using big data in the information management processes. The aim is to determine the potential scope and forms of big data uses in libraries, and examine the consequences resulting from their processing. Basing on a systematic review of scholarly and professional literature from years 2010-2015 an analysis of selected topics related to processing of big data was conducted. Attention was drew to the characteristics and specifics of this kind of data, their potential for information management and sources of possible difficulties in their use in the work of public and academic libraries. As a result, conclusions were drawn regarding the potential use of big data in the information management processes in libraries. pl
dc.subject.pl biblioteki akademickie pl
dc.subject.pl biblioteki publiczne pl
dc.subject.pl big data pl
dc.subject.pl wielkie dane pl
dc.subject.pl zarządzanie informacją pl
dc.subject.en academic libraries pl
dc.subject.en big data pl
dc.subject.en information management pl
dc.subject.en public libraries pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.title.container Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)