Jagiellonian University Repository

Ubóstwo dzieci w Polsce jako fundamelntalne wyzwanie dla polityki społecznej

Ubóstwo dzieci w Polsce jako fundamelntalne wyzwanie ...

Show full item record

dc.contributor.author Ornacka, Katarzyna [SAP11116218] pl
dc.contributor.editor Kaszyński, Hubert [SAP11018338] pl
dc.contributor.editor Cechnicki, Andrzej [SAP20000367] pl
dc.date.accessioned 2016-10-20T12:36:59Z
dc.date.available 2016-10-20T12:36:59Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-83-921756-3-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31582
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Ubóstwo dzieci w Polsce jako fundamelntalne wyzwanie dla polityki społecznej pl
dc.title.alternative Child poverty in Poland as key challenge for social policy pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej pl
dc.description.physical 173-190 pl
dc.abstract.pl W polu zainteresowań przedstawicieli rozmaitych dyscyplin nauk społecznych coraz częściej pojawia się problematyka biedy wśród dzieci i związane z nią konsekwencje w postaci ubóstwa, wykluczenia społecznego, jak również zaburzeń zdrowia psychicznego. Są one niekorzystne dla jednostek ze względu na to, że wpływają na ograniczenie im możliwości partycypacji społecznej. Warto zauważyć, że w pojawiających się debatach dominuje jednak świat ludzi dorosłych, a nacisk położony jest na indywidualną odpowiedzialność jednostek za niekorzystną sytuację, w której się znalazły. W tym świetle uszczegółowienie analizy ubóstwa i skupienie uwagi na biedzie wśród dzieci podważa zasadność indywidualnej odpowiedzialności za swój los.Z tego powodu analiza ubóstwa dotycząca bezpośrednio tej kategorii jednostek kieruje uwagę i zainteresowania badaczy, polityków społecznych i praktyków w stronę strukturalnych determinantów ubóstwa, które w języku pracy socjalnej i socjologii stosowanej określane jest mianem społecznej niesprawiedliwości. Celem artykułu jest analiza związków między biedą i ubóstwem w okresie dzieciństwa, ich wpływem na zdrowie psychiczne jednostek, a także wskazanie obszarów działań dla polityki społecznej ukierunkowanych na opiekę i wsparcie dla najmłodszych doświadczających ubóstwa. pl
dc.abstract.en The problem of poverty among children that leads to poverty, social exclusion, as well as mental health disorders has been in the centre of attention of those scientists who represent various disciplines. The consequences of poverty have a negative influence on individuals because they usually reduce the possibility of public (social) participation. It is worth noting that in the emerging debates, however, dominates the world of adults, but the emphasis is made on the responsibility of individuals for the unfavorable situation in which they find themselves. In this light, detailed analysis of poverty focused on child poverty undermines the legitimacy of individual responsibility for their lives. For this reason, poverty analysis regarding this category of individuals directs the attention and interest of researchers, public policy makers and practitioners towards the structural determinants of poverty, which in the language of Social Work and Applied Sociology is referred to as social injustice. This article aims to analyze the relationship between poverty in childhood, its impact on mental health of individuals, as well as to identify areas of action for social policy makers or institutions aimed at care and support for children experiencing poverty. pl
dc.subject.pl ubóstwo dzieci pl
dc.subject.pl polityka społeczna pl
dc.subject.pl zdrowie psychiczne pl
dc.subject.pl praca socjalna pl
dc.subject.en child poverty pl
dc.subject.en social policy pl
dc.subject.en mental health pl
dc.subject.en social work pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Praca, zdrowie psychiczne, ekonomia społeczna : w poszukiwaniu inspiracji dla praktyki : wybór prac pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)