Jagiellonian University Repository

Coaching jako instrument aktywnej polityki społecznej w pracy socjalnej z jednostkami zagrożonymi marginalizacją

Coaching jako instrument aktywnej polityki społecznej ...

Show full item record

dc.contributor.author Ornacka, Katarzyna [SAP11116218] pl
dc.contributor.author Pawluś, Dorota [SAP12018933] pl
dc.contributor.editor Karwacki, Arkadiusz pl
dc.contributor.editor Kaszyński, Hubert [SAP11018338] pl
dc.date.accessioned 2016-10-13T06:50:59Z
dc.date.available 2016-10-13T06:50:59Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.isbn 978-83-231-2314-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31424
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Coaching jako instrument aktywnej polityki społecznej w pracy socjalnej z jednostkami zagrożonymi marginalizacją pl
dc.title.alternative Coaching as an instrument of active social policy in social work with individuals at risk of marginalization pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pl
dc.description.physical 186-199 pl
dc.abstract.pl Ponowoczesna praca socjalna jest specyficzną aktywnością profesjonalną, ukierunkowaną na zmianę społeczną, rozwiązywanie problemów powstających w relacjach międzyludzkich oraz wzmacnianie i wyzwalanie ludzi dla wzbogacenia ich dobrostanu. Pełniąc tak fundamentalną rolę w społeczeństwie, praca socjalna nieustannie staje w obliczu nowych wyzwań i nowych problemów, wobec których profesjonaliści nie mogą pozostać obojętni. Jednym z nich jest stale rosnąca liczba osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie. Wymagają one większego wsparcia psychologicznego ze strony innych, dlatego też coaching - z uwagi na swoje metodologiczne założenia i elastyczność uwarunkowaną sytuacją jednostki - może stanowić bardzo efektywne narzędzie pracy z osobami podatnymi na zranienie. Celem artykułu jest zatem analiza wybranych obszarów zastosowań coachingu w pracy socjalnej z osobami defaworyzowanymi. pl
dc.abstract.en Postmodern social work is a specific professional activity, aimed at social change, solving problems arising in human relations and strengthening and empowering people to enhance their well-being. In carrying out such a fundamental role in society, social work constantly faces new challenges and new problems for which professionals cannot remain indifferent. One of them is the ever-growing number of disabled mentally ill. They require greater psychological support from others, which is why coaching - due to its methodological assumptions and the flexibility of the conditioned situation of the individual - can be a very effective tool to work with people vulnerable to injury. The aim of this paper is therefore to analyze selected areas of coaching application in social work with those less advantaged. pl
dc.subject.pl coaching pl
dc.subject.pl praca socjalna pl
dc.subject.pl niepełnosprawność pl
dc.subject.pl zdrowie psychiczne pl
dc.subject.pl polityka społeczna pl
dc.subject.en coaching pl
dc.subject.en social work pl
dc.subject.en people with disabilities pl
dc.subject.en mental health pl
dc.subject.en social policy pl
dc.description.series Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container Polityka aktywizacji w Polsce : nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne? pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny; 2007-09-13; 2007-09-15; Zielona Góra; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)