Jagiellonian University Repository

Poza rynkiem pracy : elementy dyskursu publicznego na temat bezrobocia

pcg.skipToMenu

Poza rynkiem pracy : elementy dyskursu publicznego na temat bezrobocia

Show full item record

dc.contributor.author Miś, Łucjan [SAP11015911] pl
dc.date.accessioned 2016-09-29T12:29:01Z
dc.date.available 2016-09-29T12:29:01Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0023-5172 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/31003
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Poza rynkiem pracy : elementy dyskursu publicznego na temat bezrobocia pl
dc.title.alternative Outside the job market : fragments of the public discourse of unemployment pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 127-146 pl
dc.description.additional Autor podpisany na publikacji: Lucjan Miś pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/100547/edition/86564/content pl
dc.abstract.pl Bezrobocie jest w Polsce zjawiskiem masowym, nawet jeśli zastosuje się najbardziej liberalne założenia co do jego pomiaru. Pozostawanie poza rynkiem pracy niesie ze sobą zagrożenie wykluczenia społecznego, chociaż wiele badań wskazuje na procesualny i gradacyjny charakter tego zjawiska. Istnieją różne stopnie wykluczenia społecznego, począwszy od fizycznego unicestwienia przez "niewidoczność" i nieobecność w środkach masowego przekazu do podlegania ograniczeniom i barierom związanych z funkcjonowaniem w obrębie instytucji. Masowe bezrobocie stanowi wyzwanie dla polityków, którzy - jak zilustrowano to badaniami zagranicznymi - często czynią je priorytetem w swoich programach i kampaniach wyborczych. Po zwycięstwie zaś niekiedy prowadzą politykę przeciwdziałania temu zjawisku. Zjawiska te znajdują odzwierciedlenie w mediach, co próbowano opisać, sięgając do analizy treści wybranych programów informacyjnych polskiej telewizji. Ustalono, że cechy charakterystyczne przekazu to posługiwanie się danymi urzędowymi, opartymi na podziale administracyjnym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w wielkich miastach. Retoryka jednych programów była bardziej emocjonalna i negatywna (pesymistyczna), innych zaś bardziej sprawozdawcza i neutralna. pl
dc.abstract.en Unemployment in Poland is a widespread social phenomenon, even if we accept the most liberal methods of measurement. Existence outside the job market carries as significant threat of social exclusion, even though many studies point out to processual and gradual nature of such exclusion. There exist several grades of social exclusion, starting from physical annihilation, through "invisibility" and absence in the mass media, to being subject to restrictions and barriers that limit one’s functioning within an institution. Mass unemployment poses a challenge for the politicians, who - as has been demonstrated by studies conducted abroad - often make it the focal point of their programmes and electoral campaigns. Once they win, however, they only seldom introduce sustainable policies to fight unemployment. Naturally, the discourse of unemployment is reflected in the media. The article seeks to study it by analyzing the content of selected news programmes on the Polish television. The findings show that a characteristic feature of the news programmes’ angle on unemployment is the use of official data, and focusing on the administrative division of the country, with special emphasis on the situation in big cities. The rhetoric of some of the programmes tends to be very emotional and negative (pessimistic), while others strive to maintain objectivity and detachment. pl
dc.subject.pl bezrobocie pl
dc.subject.pl wykluczenie społeczne pl
dc.subject.pl kampanie wyborcze pl
dc.subject.pl analiza dyskursu pl
dc.subject.en unemployment pl
dc.subject.en social exclusion pl
dc.subject.en electoral campaign pl
dc.subject.en discourse analysis pl
dc.description.volume 56 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.2478/v10276-012-0006-4 pl
dc.identifier.eissn 2300-195X pl
dc.title.journal Kultura i Społeczeństwo pl
dc.title.volume Odmiany nierówności pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-08 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0