Jagiellonian University Repository

Filozoficzny protest Heideggera wobec współczesnej nauki i techniki

Filozoficzny protest Heideggera wobec współczesnej ...

Show full item record

dc.contributor.author Rebes, Marcin [SAP11018350] pl
dc.date.accessioned 2016-09-28T13:45:52Z
dc.date.available 2016-09-28T13:45:52Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2082-8578 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30955
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode pl
dc.title Filozoficzny protest Heideggera wobec współczesnej nauki i techniki pl
dc.title.alternative Heidegger’s philosophical protest against contemporary science and technique pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 131-145 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 144 pl
dc.identifier.weblink http://www.kul.pl/files/1126/RK/rk7-1/07-rebes_131-145.pdf pl
dc.abstract.pl W swoim referacie chciałbym poruszyć problem sprzeciwu Heideggera wobec współczesnej nauki i techniki. Heidegger uznaje je za źródło upadku metafizyki oraz kryzysu filozofii. Już w swych pierwszych pracach próbuje zmierzyć się z tradycją metafizyczną i przedstawia doświadczenie i myślenie w oparciu o założenia fenomenologii Husserla, filozofii życia a także hermeneutyki Diltheya. Heidegger odchodzi od historycznego ujęcia dziejów człowieka i pokazuje je w nowym świetle. Mimo iż myślenie Heideggera o tradycji metafizycznej uległo ewolucji, to jednak przewodnim problemem jest u niego kwestia prawdy, która konstytuuje się w myśleniu. Jak twierdzi Heidegger, "nauka nie myśli". Jednak nie odrzuca on nauki i techniki, ale koncentruje się na myśleniu źródłowym, którym ani nauka, ani technika nie zajmują się. We współczesnej debacie na temat humanistyki cyfrowej stanowisko Heideggera jest bardzo interesujące, ponieważ pozwala nabrać dystansu do technicznego ujęcia humanistyki i pokazuje konieczność zwrócenia się ku myśleniu źródłowemu, które leży u podstawy każdego myślenia, także humanistycznego pl
dc.abstract.en In my article I would like to present the problem of Heidegger's objection against contemporary science and technology. In his opinion it is a source of fall of metaphysics and philosophy's crisis. In his first works Heidegger undertakes the problem of metaphysical tradition and presents experience and thinking based on Husserl's phenomenology and philosophy of life and hermeneutics in Dilthey. Heidegger goes away from historical depiction of human history and presents it in new light. Despite Heidegger's thinking about metaphysical tradition has evaluated, his main problem still remains the truth, which constitutes in thinking. Heidegger says "science doesn't think". But he doesn't reject the science and technology and focuses on source thinking, which isn't in their area of interests. In contemporary debate about digital humanistic Heidegger's attitude is very interesting because it lets to take distance to technical depiction of humanistic and shows necessity of turning to source thinking, which is a base for any thinking, also humanistic pl
dc.subject.pl Heidegger pl
dc.subject.pl hermeneutyka pl
dc.subject.pl humanistyka pl
dc.subject.pl metafizyka pl
dc.subject.pl myślenie pl
dc.subject.pl nauka pl
dc.subject.pl ontologia pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl sztuka pl
dc.subject.pl technika pl
dc.subject.en art pl
dc.subject.en Heidegger pl
dc.subject.en hermeneutic pl
dc.subject.en humanistic pl
dc.subject.en metaphysics pl
dc.subject.en ontology pl
dc.subject.en poems pl
dc.subject.en science pl
dc.subject.en technique pl
dc.subject.en thinking pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,95 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rkult.2016.7.1-7 pl
dc.title.journal Roczniki Kulturoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-28 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa