Jagiellonian University Repository

Sytuacje kryzysowe, konfliktowe, zagrożenia bezpieczeństwa oraz komunikowanie o nich jako determinanty wizerunku politycznego

pcg.skipToMenu

Sytuacje kryzysowe, konfliktowe, zagrożenia bezpieczeństwa oraz komunikowanie o nich jako determinanty wizerunku politycznego

Show full item record

dc.contributor.author Żurawski, Jakub [SAP12020092] pl
dc.contributor.editor Świerczyńska-Głownia, Weronika [SAP11018722] pl
dc.contributor.editor Sławińska, Teresa [SAP11015993] pl
dc.contributor.editor Hodalska, Magdalena [SAP13014183] pl
dc.date.accessioned 2016-09-28T10:38:38Z
dc.date.available 2016-09-28T10:38:38Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4088-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30918
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Sytuacje kryzysowe, konfliktowe, zagrożenia bezpieczeństwa oraz komunikowanie o nich jako determinanty wizerunku politycznego pl
dc.title.alternative Emergencies, conflicts, safety threats, and communication about them as the determinants of political image pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 223-246 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Kwestie bezpieczeństwa stanowią ważny element wpływający na postrzeganie aktorów sceny politycznej. Możemy zaobserwować przypadki, w których katastrofa czy kryzys zasadniczo zdefiniował całościowe postrzeganie osoby publicznej, a jej dokonania i prowadzona polityka filtrowane są przez pryzmat tego, jak poradziła sobie ona z zagrożeniem jako przywódca. Sprawdzenie lub niesprawdzenie się władzy w obliczu niebezpieczeństwa bywa koronnym argumentem za lub przeciw jej utrzymaniu. A informacje zarówno o kryzysach, zagrożeniach, jak i działaniach polityków otrzymujemy z mediów. W artykule autor wskazuje uwarunkowania decydujące o politycznej i medialnej roli zagrożeń jako determinantów (pryzmatów) wizerunku politycznego oraz wprowadza typologię ich dwóch rodzajów: zagrożenia retrospektywne i prospektywne. Szeroko opisując obie kategorie i ilustrując je przykładami, autor wskazuje na wyniki prowadzonych głównie w USA badań nad związkami sprawnego/niesprawnego zarządzania informacjami w kryzysie, a ocenianiem polityków przez obywateli. Zwraca także uwagę na znaczenie kryzysów dla prowadzenia kampanii wyborczej, w tym negatywnego wpływu na wizerunek konkurentów. pl
dc.abstract.en Security issues are important elements influencing the perception of political actors. We can observe the cases when disaster or crisis essentially and effectively defined the overall perception of a public figure. Achievements gained and the policy carried out by such person are filtered through the prism of how he or she coped with the threat as a leader. Success or failure of the crisis policy, and in the face of danger, can act as the major argument for or against supporting political authorities. And information about both: threats and actions of politicians, come to us from the mass media.. In the chapter the author indicates the conditions that decide about political and media role of threats as the determinants of political image. He introduces a typology of two types: retrospective and prospective threats. Widely describing these categories and illustrating them with examples, the author points to the results of American research on relation between efficient/inefficient crisis information management and evaluating politicians by citizens. He also highlights the importance of crises for conducting election campaign, including the negative impact on the image of competitors. pl
dc.subject.pl wizerunek polityczny pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo pl
dc.subject.pl kryzys pl
dc.subject.pl media masowe pl
dc.subject.en political image pl
dc.subject.en security pl
dc.subject.en crisis pl
dc.subject.en mass media pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9411-2 pl
dc.title.container Komunikowanie o bezpieczeństwie : medialny obraz zagrożeń pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Żurawski, Jakub: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych