Jagiellonian University Repository

Trójsektorowość podejścia LEADER w założeniach i w praktyce wdrażania w okresie programowania 2007-2013 na przykładzie województwa śląskiego

pcg.skipToMenu

Trójsektorowość podejścia LEADER w założeniach i w praktyce wdrażania w okresie programowania 2007-2013 na przykładzie województwa śląskiego

Show full item record

dc.contributor.author Surmacz-Wybrańczyk, Małgorzata [USOS78363] pl
dc.contributor.author Magryś, Witold pl
dc.date.accessioned 2016-09-28T07:21:37Z
dc.date.available 2016-09-28T07:21:37Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1642-4689 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30877
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Trójsektorowość podejścia LEADER w założeniach i w praktyce wdrażania w okresie programowania 2007-2013 na przykładzie województwa śląskiego pl
dc.title.alternative Tri-sector partnership in LEADER approach in theory and practice in 2007-2013 programming period : an example of the Śląskie Voivodeship in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 121-133 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 131-133. Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk podpisana: Małgorzata Surmacz pl
dc.identifier.weblink http://www.rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/79444?tab=1 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest ocena stopnia zaangażowania poszczególnych sektorów (w ramach partnerstwa trójsektorowego) w zakresie wnioskowania o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania podejścia LEADER na przykładzie tzw. "małych projektów" składanych w lokalnych grupach działania (LGD) na terenie województwa śląskiego w ramach działania pn. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Badaniem objęto 3161 projektów zgłoszonych przez wnioskodawców we wszystkich 15 lokalnych grupach działania województwa śląskiego w latach 2007-2014. Pozwoliło ono na uzyskanie trzech głównych wniosków. Po pierwsze, wydaje się, że istnieje zależność między poziomem zaangażowania poszczególnych sektorów a poziomem i potencjałem rozwojowym danego obszaru wiejskiego w ujęciu mikroregionalnym. Po drugie, we wszystkich LGD zaobserwowano względnie duże zaangażowanie sektora społecznego, co jest niewątpliwym sukcesem dotychczasowego wdrażania podejścia LEADER w województwie śląskim. Po trzecie, potwierdzono odnotowywane także w innych badaniach bardzo duże zaangażowanie sektora publicznego, które z jednej strony można oceniać jako realną barierę harmonijnego rozwoju partnerstw trójsektorowych w przyszłości, a z drugiej jako okoliczność pozytywną, która czyniła oddziaływanie podejścia LEADERa w ogóle możliwym tam, gdzie liczne bariery dostępu do wsparcia ograniczały możliwości wnioskowania przez podmioty sektora społecznego. pl
dc.subject.pl LEADER pl
dc.subject.pl partnerstwo trójsektorowe pl
dc.subject.pl podejście oddolne pl
dc.subject.pl województwo śląskie pl
dc.subject.pl małe projekty pl
dc.description.volume 41 pl
dc.description.publication 0,95 pl
dc.identifier.doi 10.7163/SOW.41.8 pl
dc.title.journal Studia Obszarów Wiejskich pl
dc.title.volume Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-21 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska