Jagiellonian University Repository

Co o zwyczajach żywieniowych mieszkańców wsi podhalańskich mówią ludowe nazwy roślin?

pcg.skipToMenu

Co o zwyczajach żywieniowych mieszkańców wsi podhalańskich mówią ludowe nazwy roślin?

Show full item record

dc.contributor.author Kulak, Ilona [SAP14048675] pl
dc.date.accessioned 2022-12-19T13:01:55Z
dc.date.available 2022-12-19T13:01:55Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.issn 0138-0567 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304954
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Co o zwyczajach żywieniowych mieszkańców wsi podhalańskich mówią ludowe nazwy roślin? pl
dc.title.alternative What do the folk names of the plants say about the eating habits of the inhabitants of Podhale villages? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 233-246 pl
dc.description.additional Nieaktywne DOI: 10.32798/pf.993 pl
dc.identifier.weblink https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/993/774 pl
dc.abstract.pl Artykuł nakreśla zwyczaje żywieniowe mieszkańców podhalańskich wsi na podstawie ludowych nazwy roślin motywowanych leksyką należącą do wtórnej kulturowo kategorii Kulinaria. Materiał badawczy zebrano w kilku miejscowościach podhalańskich w latach 2016-2017. Analizie poddano kilkadziesiąt jednostek, w które podmiot nominujący wpisał określenia pokarmów bądź przedmiotów i czynności związanych ze spożywaniem jedzenia lub picia. Wszechstronny opis zgromadzonego słownictwa ułatwiły dwa podziały - w pierwszym wzięto pod uwagę typ motywacji (np. nazwy roślin motywowane kształtem, smakiem, właściwościami użytkowymi itd.), w drugim - znaczenie wpisanych w fitonimy leksemów (wyróżniono klasy semantyczne nazw roślin odwołujących się do poszczególnych typów pożywienia). pl
dc.abstract.en The article outlines the nutritional habits of the inhabitants of Podhale on the basis of the folk names of plants motivated by the vocabulary of food. The research material was collected in several villages in the Podhale region in the years 2016-2017. Several dozen units were analysed in which the nominating entity entered the terms of food, objects or activities related to the consumption of food or drink. The comprehensive description of the collected names was facilitated by two classifications - the first took into account the type of motivation (e.g. plant names motivated by shape, taste, performance properties, etc.), in the second - the meaning of lexemes written in phytonyms (semantic classes collecting plant names referring to particular types of food). pl
dc.subject.pl etnolingwistyka pl
dc.subject.pl pożywienie pl
dc.subject.pl nazwy roślin pl
dc.subject.pl społeczność wiejska pl
dc.subject.pl obraz świata pl
dc.subject.en ethnolinguistics pl
dc.subject.en food pl
dc.subject.en names of plants pl
dc.subject.en rural community pl
dc.subject.en worldview pl
dc.description.volume 77 pl
dc.description.publication 0,94 pl
dc.identifier.doi 10.32798/pf.993 pl
dc.identifier.eissn 2720-5037 pl
dc.title.journal Prace Filologiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2022-12-15 pl
dc.participation Kulak, Ilona: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2022 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska