Jagiellonian University Repository

Dlaczego (auto)biografie? : literatura dokumentu osobistego kiedyś i dziś

pcg.skipToMenu

Dlaczego (auto)biografie? : literatura dokumentu osobistego kiedyś i dziś

Show full item record

dc.contributor.author Pekaniec, Anna [SAP14001651] pl
dc.date.accessioned 2022-12-19T12:51:02Z
dc.date.available 2022-12-19T12:51:02Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.issn 2353-8694 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304945
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dlaczego (auto)biografie? : literatura dokumentu osobistego kiedyś i dziś pl
dc.title.alternative Why (auto)biographies? : personal document literature in the past and today pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 125-144 pl
dc.identifier.weblink https://wnus.edu.pl/au/pl/issue/1249/article/19911/ pl
dc.abstract.pl Niniejszy tekst jest przeglądem sposobów definiowania autobiografii i biografii oraz ukazywania specyfiki każdego z gatunków pisarstwa osobistego. Owe przypomnienia służą wskazaniu punktów stycznych, a także eksponowaniu wzajemnych zależności pomiędzy pokrewnymi tekstami. Teorie (auto)biograficzne, np. Małgorzaty Czermińskiej, Phillipe’a Lejeune’a, Georga Mischa, połączone z teoretycznymi ujęciami biografii Jerzego Jarniewicza, Lucyny Marzec, Michała Pawła Markowskiego, uzupełnione o komponent genderowy, niepomijające również specyfiki listów jako gatunku mocniej związanego z autobiograficznością niż biograficznością, posłużyły do wskazania powodów stałej atrakcyjności literatury dokumentu osobistego. Ponadto, dzięki uwzględnieniu narracyjnych teorii tożsamości, spróbowano scharakteryzować możliwe konstrukcje podmiotu (auto)biograficznego. Tekst jest fragmentem wykładu inauguracyjnego wygłoszonego podczas otwarcia Pracowni Badań Biografii i Autobiografii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. pl
dc.abstract.en This text is a review of selected ways of defining autobiography and biography, showing the spec ificity of each genre of personal writing, as well as indicating points of contact and exposing mutual dependencies. The (auto)biographical theories of e.g. Małgorzata Czermińska, Phillipe Lejeune, George Mish combined with theoretical approaches to biography by Jerzy Jarniewicz, Lucyna Marzec, Michał Paweł Markowski, complemented by a gender component, not omitting also the specificity of letters as a genre more strongly related to autobiography than biography, served to indicate the reasons for the permanent attractiveness of personal document literature. Moreover, by taking into account narrative theories of identity, an attempt was made to reconstruct possible constructions of the (autobiographical) subject. The whole article (in an extended version) was delivered as an inaugural lecture during the opening of the Biography and Autobi ography Research Workshop at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonia. pl
dc.subject.pl autobiografia pl
dc.subject.pl biografia pl
dc.subject.pl listy pl
dc.subject.pl teoria pl
dc.subject.pl dzienniki pl
dc.subject.en autobiography pl
dc.subject.en biography pl
dc.subject.en epistolography pl
dc.subject.en diaries pl
dc.subject.en theory pl
dc.description.number 1 (18) pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.doi 10.18276/au.2022.1.18-11 pl
dc.identifier.eissn 2719-4361 pl
dc.title.journal Autobiografia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2022-12-07 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2022 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa