Jagiellonian University Repository

Opinie profesorów tytularnych uczelni krakowskich o kształceniu młodej kadry naukowej jako wyraz współczesnej myśli pedagogicznej środowiska akademickiego

pcg.skipToMenu

Opinie profesorów tytularnych uczelni krakowskich o kształceniu młodej kadry naukowej jako wyraz współczesnej myśli pedagogicznej środowiska akademickiego

Show full item record

dc.contributor.author Godzwon, Zofia [SAP12012976] pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T17:28:47Z
dc.date.available 2016-09-19T17:28:47Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30414
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Opinie profesorów tytularnych uczelni krakowskich o kształceniu młodej kadry naukowej jako wyraz współczesnej myśli pedagogicznej środowiska akademickiego pl
dc.title.alternative The views of professors from Krakow's universities on the education of young scientists as an expression of modern pedagogical thought in the university environment pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 379-390 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 390 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono opinie profesorów na temat jakości kształcenia doktorantów i stymulacji rozwoju młodych naukowców na uniwersytetach. Badania przeprowadzono w 2012 roku na siedmiu uczelniach w Krakowie z wykorzystaniem kwestionariusza elektronicznego w systemie LimeSurvey. Link do kwestionariusza został wysłany na adresy e-mail profesorów. Grupa 154 respondentów odesłała anonimowo prawidłowo wypełnione kwestionariusze. Zebrano opinie profesorów, które dotyczą czynników pomagających młodym naukowcom w ich rozwoju zawodowym i umożliwiających im napisanie pracy doktorskiej o wysokiej jakości. W ocenie profesorów najważniejsze były: pasja badawcza i samokształcenie. Opinie te dotyczyły różnorodnych działań realizowanych przez opiekuna naukowego i promotora, stymulujących i wspomagających doktorantów w ich rozwoju naukowym. Jednocześnie pozwoliły one zobaczyć najważniejsze elementy odnoszące się do edukacji i rozwoju młodej kadry naukowej. Realizowane i proponowane sposoby oraz warunki kształcenia doktorantów, wyrażone w opiniach profesorów, mogą się wkrótce zmienić, gdyż trwają prace nad założeniami do nowej ustawy regulującej kształcenie w ramach szkolnictwa wyższego. pl
dc.abstract.en This article presents the opinions of full professors regarding the quality of doctoral education and the stimulation of young scientists' development at universities. The research was done in 2012 at seven universities in Krakow with the use of an electronic questionnaire in the "Lime Survey" system. A link to the questionnaire was sent to professors' email addresses. A total of 154 respondents sent back the completed (anonymous) questionnaires. This survey collected professors' opinions concerning the factors helping young scientists in their professional development and enabling them to write doctoral dissertations of high quality. According to the survey respondents, the most important factors were passion for scientific research and self-study. These opinions concern various activities undertaken by the student and the supervisor that stimulate and support doctoral students in their academic development. At the same time, these opinions make it possible to see the most important elements related to the education and development of young researchers. Our respondents described actual and theoretical possibilities regarding doctoral education, as well as the conditions in which they take place. However, these factors may be changing, as part of changing regulations regarding higher education. pl
dc.subject.pl rozwój kadry naukowej pl
dc.subject.pl stymulacja rozwoju doktorantów pl
dc.subject.pl kształcenie młodych naukowców pl
dc.subject.pl opinie profesorów tytularnych pl
dc.subject.pl pasja badawcza pl
dc.subject.pl relacja mistrz - doktorant pl
dc.subject.en the development of scientific personnel pl
dc.subject.en timulation of the PhD students development pl
dc.subject.en educating of young researchers pl
dc.subject.en the opinions of the professors pl
dc.subject.en research passion pl
dc.subject.en relationship: master - PhD student pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.022.6700 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska