Jagiellonian University Repository

Filozofia doświadczenia osobistego Stefana Pawlickiego a pedagogika ogólna

pcg.skipToMenu

Filozofia doświadczenia osobistego Stefana Pawlickiego a pedagogika ogólna

Show full item record

dc.contributor.author Stępkowski, Dariusz pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T16:34:46Z
dc.date.available 2016-09-19T16:34:46Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30410
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Filozofia doświadczenia osobistego Stefana Pawlickiego a pedagogika ogólna pl
dc.title.alternative Stefan Pawlicki's philosophy of personal experience and general pedagogy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 325-337 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 336-337 pl
dc.abstract.pl W prezentowanym artykule prześledzono problem, którego zarodkowe rozwiązanie zostało wypracowane przez Stefana Zachariasza Pawlickiego w koncepcji poznania naukowego i wynikającego z niej rozróżnienia między filozofią i naukami filozoficznymi a naukami szczegółowymi. Na tej podstawie autor artykułu dąży do wskazania różnicy między filozofią wychowania a pedagogiką ogólną. Tok argumentacji został podzielony na trzy części. Najpierw wyjaśniono związki łączące Pawlickiego z pedagogiką. Następnie na podstawie głównego dzieła naukowca-zmartwychwstańca pt. Kilka uwag o podstawie i granicach filozofii zrekonstruowano jego filozofię doświadczenia osobistego i wynikającą z niej propozycję podziału zakresu kompetencji między filozofią a naukami szczegółowymi. Po czym w trzeciej i ostatniej części rozważono koncepcja zależność pedagogiki ogólnej jako subdyscypliny nauk(i) o wychowaniu od filozofii oraz możliwość równoczesnego rozwijania filozofii wychowania i pedagogiki ogólnej. pl
dc.abstract.en This paper analyzes a problem that was initially solved by Stefan Zachariasz Pawlicki by means of his concept of scientific knowledge, including the distinction between philosophy, philosophical science and particular sciences. On this basis, the author shows the difference between philosophy of education and general pedagogy. Considerations are divided into three sections. First, the author explains the link between Pawlicki and pedagogics. Then, on the basis of his main philosophical work, Kilka uwag o podstawie i granicach filozofii, the concept of philosophy of personal experience is reconstructed. In the third and final section, the author considers the dependency of general pedagogy as a sub-discipline of the science(s) of education from philosophy, and the possibility of the simultaneous development of philosophy of education and general pedagogy. pl
dc.subject.pl Pawlicki pl
dc.subject.pl filozofia doświadczenia osobistego pl
dc.subject.pl osoba pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl filozofia wychowania pl
dc.subject.en Pawlicki pl
dc.subject.en philosophy of personal experience pl
dc.subject.en person pl
dc.subject.en pedagogics pl
dc.subject.en philosophy of education pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.018.6696 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska