Jagiellonian University Repository

Realizm filozoficzny Polskiej Szkoły Filozofii Klasycznej jako podstawa modelu wychowania otwartego na religię

pcg.skipToMenu

Realizm filozoficzny Polskiej Szkoły Filozofii Klasycznej jako podstawa modelu wychowania otwartego na religię

Show full item record

dc.contributor.author Boużyk, Maria M. pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T13:45:18Z
dc.date.available 2016-09-19T13:45:18Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30399
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Realizm filozoficzny Polskiej Szkoły Filozofii Klasycznej jako podstawa modelu wychowania otwartego na religię pl
dc.title.alternative Philosophical realism of the Polish School of Classical Philosophy as the basis for a model of education open to religion pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 215-229 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 229 pl
dc.abstract.pl W artykule zostaje podjęty problem filozoficznego realizmu i jego wpływu na teorię wychowania w odniesieniu do kwestii religii. Analizy są prowadzone w oparciu o prace Polskiej Szkoły Filozofii Klasycznej, która kontynuuje tradycję filozofii starożytnej i średniowiecznej, a w szczególności myśli Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Początek działalności Szkoły datuje się na koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku, gdy po II wojnie światowej Katolicki Uniwersytet Lubelski stał się mekką dla badaczy reprezentujących realistyczną filozofię. Do najbardziej znaczących filozofów Szkoły można zaliczyć: Jerzego Kalinowskiego, Stanisława Kamińskiego, Mieczysława A. Krąpca, Mariana Kurdziałka, Andrzeja Maryniarczyka, Stefana Swieżawskiego, Karola Wojtyłę, Zofię J. Zdybicką. Artykuł składa się z sześciu części. Część 1 wyjaśnia ukierunkowany na mądrość klasyczny model uprawianej w Szkole filozofii i stwierdza, że ma on wpływ na model wychowania otwartego na religię. Część 2 dotyczy problemu przedmiotu poznania, tak jak jest on przedstawiany przez Szkołę krytykującą ujęcia kartezjańskie, kantowskie czy fenomenologiczne (tzw. filozofię refleksji). Kluczowe dla realizmu Szkoły są stosunek do problemu refleksji i pierwszeństwo poznania przedmiotowego. Kwestia jedności bytu i poznania jest poddana głębszej analizie w częściach 3-4, poświęconych wartości poznania przednaukowego i przedmiotowi poznania filozoficznego (koncepcji bytu jako bytu). Części artykułu od 2 do 4 pokazują, jak filozofia zorientowana przedmiotowo wpływa na definicję religii zaproponowaną przez Szkołę. Specyfika filozoficznego wyjaśnienia w odniesieniu do religii i wychowania jest analizowana w częściach 5 i 6, z których pierwsza podejmuje problem obiektywności wartości (w tym świętości), a druga koncentruje się na metafizycznym charakterze definicji religii. pl
dc.abstract.en The article examines the problem of philosophical realism and its implications for the theory of education concerning the issue of religion. The analysis is based on the works of the Polish School of Classical Philosophy, which continues the tradition of ancient and medieval philosophers, primarily Aristotle and St. Thomas Aquinas. The School goes back to the late 1940s when, after World War II, the Catholic University of Lublin became a Mecca for researchers that represented realistic philosophical thought. The most important philosophers are Jerzy Kalinowski, Stanisław Kamiński, Mieczysław Albert Krąpiec, Marian Kurdziałek, A. Maryniarczyk, Stefan Swieżawski, Karol Wojtyła, and Zofia J. Zdybicka. The article consists of six parts. Part 1 explains the model of classical philosophy practiced by the School, which is wisdomoriented, and argues that this model contains the determinants of the model of education open to religion. Part 2 deals with a subject of cognition, as pointed out by the School, which criticizes Cartesian, Kantian and phenomenological philosophy (the so-called philosophy of reflection). The approach to the problem of reflection and the priority of objective cognition are the core of realism presented by the School. The issue of unity of being and thinking is further analyzed in Parts 3-4, which deal with the value of pre-scientific cognition and the object of philosophical cognition (the concept of being as being). Parts 2 to 4 show the impact of objective-oriented philosophy on the definition of religion proposed by the School. The specificity of the explanation related to the phenomenon of religion and education is examined in Parts 5 and 6 – while Part 5 addresses the problem of the objectivity of value (including sanctity), the focus of Part 6 is on the metaphysical character of this definition. pl
dc.subject.pl Polska Szkoła Filozofii Klasycznej pl
dc.subject.pl realizm pl
dc.subject.pl Jerzy Kalinowski pl
dc.subject.pl Stanisław Kamiński pl
dc.subject.pl Mieczysław A. Krąpiec pl
dc.subject.pl Marian Kurdziałek pl
dc.subject.pl Andrzej Maryniarczyk pl
dc.subject.pl Stefan Swieżawski pl
dc.subject.pl Karol Wojtyła pl
dc.subject.pl Zofia J. Zdybicka pl
dc.subject.en Polish School of Classical Philosophy pl
dc.subject.en realism pl
dc.subject.en Jerzy Kalinowski pl
dc.subject.en Stanisław Kamiński pl
dc.subject.en Mieczysław A. Krąpiec pl
dc.subject.en Marian Kurdziałek pl
dc.subject.en Andrzej Maryniarczyk pl
dc.subject.en Stefan Swieżawski pl
dc.subject.en Karol Wojtyła pl
dc.subject.en Zofia J. Zdybicka pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.011.6689 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska