Jagiellonian University Repository

Znamiona realizmu w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego oraz w podstawach procesu jej zmian adaptacyjnych i zachowania tożsamości

pcg.skipToMenu

Znamiona realizmu w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego oraz w podstawach procesu jej zmian adaptacyjnych i zachowania tożsamości

Show full item record

dc.contributor.author Opiela, Maria pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T13:27:06Z
dc.date.available 2016-09-19T13:27:06Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30394
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Znamiona realizmu w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego oraz w podstawach procesu jej zmian adaptacyjnych i zachowania tożsamości pl
dc.title.alternative Signs of realism in the pedagogical concept of Edmund Bojanowski and in the fundamentals of the process of its adaptive changes and the preservation of identity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 199-214 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 214 pl
dc.abstract.pl Zakładając ochronki, E. Bojanowski tworzył i doskonalił swą koncepcję pedagogiczną. Jej filozoficzne podstawy kształtował w obrębie realizmu, który jest możliwy jedynie w kontekście zgodnego ze stanem faktycznym odczytania istniejącego świata osób oraz rzeczy. Sięgał do antropologii filozoficznej, Biblii, nauczania Kościoła, wskazując że człowiek jest jednością duszy i ciała, osobą, dzieckiem Bożym. Z tej integralnej i realistycznej koncepcji człowieka wynikała potrzeba jego integralnego rozwoju oraz wychowania. Uwzględniając dorobek myśli i praktyki pedagogicznej, kulturę, historię, tradycję Kościoła, specyfikę środowiska naturalnego, całokształt czynników oddziałujących na dziecko, jego wychowanie i organizację instytucji stworzył system wczesnej edukacji. Wierność przyjętym założeniom nadal zapewnia kontynuację, wprowadzanie zmian adaptacyjnych z zachowaniem tożsamości koncepcji oraz rekonstrukcję jego integralnej pedagogiki w odniesieniu do realistycznej filozofii tomistycznej. pl
dc.abstract.en Opening orphanages, E. Bojanowski created and perfected his pedagogical concept of education. He shaped its philosophical base in terms of realism, which is only possible in a context that is consistent with a factual reading of the world in which people and things exist. He based his thinking on philosophical anthropology, the Bible, and the Church's teachings, which indicated that man is a unity of body and soul, a person, a child of God. This integral and realistic conception of man resulted in the need for his integral development and education. Bojanowski created a system of early education that takes into account the achievements, in thought and practice, of the Church in education, culture, history and tradition, as well as the specificity of the natural environment, the overall factors influencing the child's upbringing and the organization of institutions. Fidelity to accepted assumptions still ensures the continuation and implementation of adaptive changes while maintaining the identity of the concept and the reconstruction of his integral pedagogy in relation to realistic Thomistic philosophy. pl
dc.subject.pl Edmund Bojanowski pl
dc.subject.pl realizm pl
dc.subject.pl osoba pl
dc.subject.pl religia pl
dc.subject.pl antropologia pl
dc.subject.pl integralne wychowanie pl
dc.subject.pl koncepcja pedagogiczna pl
dc.subject.pl tożsamość pl
dc.subject.en Edmund Bojanowski pl
dc.subject.en realism pl
dc.subject.en person pl
dc.subject.en religion pl
dc.subject.en anthropology pl
dc.subject.en integral education pl
dc.subject.en pedagogical concept pl
dc.subject.en identity pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.010.6688 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska