Jagiellonian University Repository

Wątki realizmu klasycznego w "Pedagogii polskiej" Władysława Seredyńskiego czytane w perspektywie "Rozważań o wychowaniu" o. Mieczysława Alberta Krąpca

pcg.skipToMenu

Wątki realizmu klasycznego w "Pedagogii polskiej" Władysława Seredyńskiego czytane w perspektywie "Rozważań o wychowaniu" o. Mieczysława Alberta Krąpca

Show full item record

dc.contributor.author Ryk, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T13:04:06Z
dc.date.available 2016-09-19T13:04:06Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30390
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wątki realizmu klasycznego w "Pedagogii polskiej" Władysława Seredyńskiego czytane w perspektywie "Rozważań o wychowaniu" o. Mieczysława Alberta Krąpca pl
dc.title.alternative Elements of classical realism in Władysław Seredyński's "Polish pedagogy" read from the perspective of Mieczysław Albert Krąpiec's "Considerations about education" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 189-197 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 197 pl
dc.abstract.pl Myśl wychowawcza Władysława Seredyńskiego i Mieczysława Alberta Krąpca odwołuje się do polskiej tradycji pedagogicznej osadzonej w realizmie klasycznym, dla którego jedną z najbardziej fundamentalnych kwestii jest przekonanie o realnym istnieniu świata i możliwości rozpoznania jego natury. Z tych ontologicznych i epistemologicznych założeń wynika konieczność budowania teorii wychowania opartej o przedmiotowe rozpoznanie tożsamości człowieka. Z prowadzonych analiz wynika, że owa natura ma wymiar cielesno-duchowy, co wiąże się w konsekwencji z odpowiednim doborem celów i środków wychowania. pl
dc.abstract.en Władysław Seredyński's and Mieczysław Albert Krąpiec's educational thinking in based on Polish pedagogical traditions rooted in classical realism, for which one of the most fundamental issues is the belief in the existence of the real world and the possibility of the exploration of its nature. From these ontological and epistemological assumptions arises the need to build a theory of education based on the substantive recognition of human identity. Analyses indicate that this nature has a corporeal-spiritual dimension that results in the suitable choice of the aims and means of education. pl
dc.subject.pl pedagogia pl
dc.subject.pl teoria wychowania pl
dc.subject.pl realizm klasyczny pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en theory of education pl
dc.subject.en classical realism pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.009.6687 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska