Jagiellonian University Repository

Brodziński pod presją romantyzmu... : dystans krytyka a (późny) entuzjazm poety

pcg.skipToMenu

Brodziński pod presją romantyzmu... : dystans krytyka a (późny) entuzjazm poety

Show full item record

dc.contributor.author Zając, Grzegorz [SAP11116830] pl
dc.date.accessioned 2022-11-16T12:28:54Z
dc.date.available 2022-11-16T12:28:54Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.issn 1640-7806 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303741
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Brodziński pod presją romantyzmu... : dystans krytyka a (późny) entuzjazm poety pl
dc.title.alternative Brodziński under the pressure of Romanticism... : the critic's distance and the poet's (late) enthusiasm pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-45 pl
dc.identifier.weblink https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/689/726 pl
dc.abstract.pl Autor artykułu podejmuje problem rozmaitych reakcji Kazimierza Brodzińskiego na piśmiennictwo mieszczące się w pojęciu romantyzmu. Chodzi tutaj zarówno o jego liczne wypowiedzi o charakterze krytycznym , jak i twórczość poetycką, przede wszystkim tę, która powstała już po opublikowaniu przez niego w 1818 roku programowej rozprawy "O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej". W tym świetle Brodziński-krytyk, w latach 20. XIX wieku coraz częściej wchodzący w spór z ideologami i zwolennikami "nowej poezji", czego szczególnie wyrazistym przykładem jest wydana niedługo przed wybuchem powstania listopadowego praca "O egzaltacji i entuzjazmie", nie zawsze mówi tym samym głosem, co Brodziński-poeta. Te, biorące się także z estetycznej otwartości pisarza, różnice – stosunkowo wcześnie widoczne np. w wierszu "Widzenie na Górach Karpackich r. 1821" - nasilają się w rezultacie zmiany jego nastawienia do polskich spraw. Zmiany, która była spowodowana powstańczym zrywem i dramatycznymi dla Polaków konsekwencjami tegoż, i skutkowała w okresie polistopadowym powstaniem takich między innymi utworów, jak jawnie mesjanistyczny poemat "Rocznica". pl
dc.abstract.en This article deals with the problem of Kazimierz Brodziński’s various reactions to the literature falling within the concept of romanticism. It concerns his numerous critical statements as well as his poetry, above all the one that was written after his publication of the treatise "O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej" (1818). In this light, Brodziński as a critic - in the 1820s, engaging in polemics with ideologues and enthusiasts of „new poetry”, a particular exam-ple of which is the work "O egzaltacji i entuzjazmie", published shortly before the outbreak of the November Uprising - does not always speak with the same voice as Brodziński the poet does. These differences were visible relatively early, also due to the writer’s aesthetic openness, for example, in the poem "Widzenie na Górach Karpackich" (1821). However, it is more important that they had increased as a result of a change in his attitude towards Polish affairs. The change, which was caused by the uprising itself as well as its tragic consequences for Poles and resulted in the creation of such works as the messianic poem "Rocznica". pl
dc.subject.en Kazimierz Brodziński pl
dc.subject.en 19th Century poetry pl
dc.subject.en Maurycy Mochnacki pl
dc.subject.en the history of Polish literature pl
dc.subject.en the En-lightenment pl
dc.subject.en Romanticism pl
dc.subject.en lyrical poetry pl
dc.subject.en literary criticism pl
dc.description.volume 55 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 2,1 pl
dc.identifier.doi 10.36770/bp.689 pl
dc.identifier.eissn 2544-8900 pl
dc.title.journal Bibliotekarz Podlaski pl
dc.title.volume Romantyzm polski: początki. Spojrzenia komparatystyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2022-11-10 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Staropolskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2022 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa