Jagiellonian University Repository

Założenia realizmu ontologicznego i aksjologicznego w koncepcji wychowania Jacka Woronieckiego

pcg.skipToMenu

Założenia realizmu ontologicznego i aksjologicznego w koncepcji wychowania Jacka Woronieckiego

Show full item record

dc.contributor.author Śleziński, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2016-09-16T12:44:25Z
dc.date.available 2016-09-16T12:44:25Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30353
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Założenia realizmu ontologicznego i aksjologicznego w koncepcji wychowania Jacka Woronieckiego pl
dc.title.alternative Assumptions of ontological and axiological realism in Jacek Woroniecki's concept of education pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 175-187 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 186-187 pl
dc.abstract.pl W niniejszym artykule ukazano, iż koncepcja wychowania Woronieckiego odwołuje się do dorobku myśli klasycznej oraz chrześcijańskiej. Osadzona jest na realizmie ontologicznym i teoriopoznawczym w głoszeniu konieczności integralnego, uniwersalistycznego wychowania i kształcenia człowieka. Pedagogika ta przyjmuje założenia antropologii filozoficznej, a także etyki arystotelesowsko-tomistycznej, które ukazują, kim jest człowiek i czym jest dobro moralne jako cel ludzkiego dążenia. Cel ten jest jednocześnie celem pedagogiki, któremu podporządkowane są wszystkie zadania i sposoby wspierania wychowanka. Poglądom pedagogicznym Woronieckiego przypisać należy, oprócz kategorii realizmu, ogólniejszą kategorię uniwersalności. Pedagogika rozumiana jako etyka wychowawcza zakłada integralne wychowanie i kształcenie człowieka, jest zatem skierowana do wszystkich. Realizm tej pedagogiki osadza się na przeświadczeniu, iż każdy powinien w życiu osobowym i społecznym doskonalić się z racji swej potencjalności, którą należy urzeczywistnić w pracy nas sobą samym. pl
dc.abstract.en The following paper presents Woroniecki's concept of education that harkens back to the achievements of Christian and classical thought. It is based on ontological and epistemological realism in declaring the necessity of integral and universalist human education and training. This pedagogy is based on the assumptions of philosophical anthropology, and Aristotelian and Thomaston ethics; approaches which present who a man is and what moral goodness is as an aim of human struggle. This aim is simultaneously the aim of pedagogy, and thus all undertakings and ways of supporting the learner are to be subordinated to this aim. We can attribute to Woroniecki's pedagogical views, apart from category realism, the more general category of universality. Pedagogy, perceived as educational ethics integral to all human education and training, can be understood as being addressed to everyone. The realism of this pedagogy is based on the conviction that everyone should develop in one's individual and social life in accordance with one's potential, which should be realized by working on oneself. pl
dc.subject.pl Jacek Woroniecki pl
dc.subject.pl etyka wychowawcza pl
dc.subject.pl neotomizm pl
dc.subject.pl realizm ontologiczny pl
dc.subject.pl realizm epistemologiczny pl
dc.subject.pl aretologia pl
dc.subject.en Jacek Woroniecki pl
dc.subject.en ethics of education pl
dc.subject.en neo-Thomism pl
dc.subject.en ontological realism pl
dc.subject.en epistemological realism pl
dc.subject.en aretology pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.008.6686 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska