Jagiellonian University Repository

Obrzędowość wybranych świąt wiosennych w tradycji polskiej i rosyjskiej

Obrzędowość wybranych świąt wiosennych w tradycji ...

Show full item record

dc.contributor.author Cybulska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2016-09-15T09:35:45Z
dc.date.available 2016-09-15T09:35:45Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30263
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Obrzędowość wybranych świąt wiosennych w tradycji polskiej i rosyjskiej pl
dc.title.alternative Celebration of selected spring holidays in Polish and Russian traditions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-34 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 34 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+12/f79f544b-e2f3-4a03-8d9c-ef980eaf7c96#page=23 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest ukazanie tradycji obchodzenia niektórych świąt wiosennych w dwóch kulturach słowiańskich - polskiej i rosyjskiej. Uwaga autorki koncentruje się przede wszystkim na krótkiej charakterystyce danych obrzędów, jak również zaznaczeniu istotnych różnic i podobieństw w podejściu do tychże świąt przez Polaków i Rosjan. W badaniu wykorzystano perspektywę etnologiczno-historyczną, założono bowiem, iż to właśnie ona pozwala na najpełniejszą identyfikację elementów wspólnych oraz odrębności poprzez odwołanie do tradycji ludowej obu krajów. W czasie pracy nad tekstem opierano się zarówno na obserwacjach własnych, jak i monografiach uznanych autorytetów: Ludwika Bazylowa, Barbary Ogrodowskiej, Tadeusza Baraniuka, a także Borisa Jegorowa, Wadima Aleksandrowa, Orlando Figesa i innych. pl
dc.abstract.en The purpose of the article was to depict the tradition of some of the spring holidays' celebrations in two of the Slavic cultures - the Polish and the Russian one. The author puts emphasis mostly on the brief characterization of ceremonies and on determining significant differences and similarities in the Polish and the Russian attitude to those holidays. The ethnological-historical perspective has been used in the study in view of the easiest identification of the common and the separate elements in reference to the folk tradition of both countries. The author's own observations as well as the monographs of recognized authorities on the subject (Ludwik Bazylow, Barbara Ogrodowska, Tadeusz Baraniuk, Boris Jegorow, Orlando Figes and others) served as the basis of the work. pl
dc.subject.pl święta wiosenne pl
dc.subject.pl tradycje polskie i rosyjskie pl
dc.subject.pl Wielkanoc pl
dc.subject.pl noc świętojańska pl
dc.subject.pl Słowiańszczyzna pl
dc.subject.en spring holidays pl
dc.subject.en Polish and Russian tradition pl
dc.subject.en Easter pl
dc.subject.en Midsummer's Eve pl
dc.subject.en Slavic pl
dc.description.number 12 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-15 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska