Jagiellonian University Repository

Metodologia badania użyteczności rozproszonego systemu informacji edukacyjnej uczelni

pcg.skipToMenu

Metodologia badania użyteczności rozproszonego systemu informacji edukacyjnej uczelni

Show full item record

dc.contributor.author Jaskowska, Małgorzata [SAP11016440] pl
dc.contributor.author Wójcik, Magdalena [SAP14000330] pl
dc.date.accessioned 2016-09-13T08:51:30Z
dc.date.available 2016-09-13T08:51:30Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1230-5529 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30182
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Metodologia badania użyteczności rozproszonego systemu informacji edukacyjnej uczelni pl
dc.title.alternative Research methodology utility distributed information system of educational institution pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-29 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 27-28 pl
dc.identifier.weblink http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2015_1.pdf pl
dc.abstract.pl Cel/teza: Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących doboru metod i technik przydatnych w ocenie użyteczności rozproszonego systemu informacji o kierunkach kształcenia [nazwa własna uniwersytetu] i możliwości ich dalszego zastosowania w badaniach uczelnianych systemów informacji edukacyjnej. Koncepcja/metody badań: Wykorzystano analizę piśmiennictwa, analizę najlepszych praktyk, analizę zawartości serwisu oraz przeprowadzono badania użyteczności systemu informacji o kierunkach kształcenia [nazwa własna uniwersytetu] stosując: klasyczne testy funkcjonalne, wywiad indywidualny, zogniskowany wywiad grupowy, wywiad oparty na modelu Kano, ankietę User Experience. W badaniach uwzględniono najważniejsze grupy interesariuszy i jednocześnie użytkowników systemu: przedstawicieli władz uniwersyteckich, studentów (1, 2. 3 stopnia) i kandydatów na studia. Wyniki i wnioski: Zastosowanie zaproponowanej metodologii w badaniach empirycznych potwierdziło jej przydatność w ocenie użyteczności systemów informacji o kierunkach kształcenia oraz udowodniło konieczność prowadzenia tego typu badań przy użyciu zróżnicowanych i komplementarnych względem siebie metod i technik badawczych. Zastosowanie praktyczne: Skonstruowane narzędzie badawcze może być wykorzystane w badaniach użyteczności uczelnianych systemów informacji o kierunkach kształcenia. Oryginalność/wartość poznawcza: Oryginalność zaproponowanej metodologii polega na specyficznym doborze metod i technik badawczych, aby dane uzyskane w wyniku ich zastosowania wzajemnie się uzupełniały, a także na nieznacznej modyfikacji technik (model KANO, User Experience), wynikającej z własnych (autorek) doświadczeń w przeprowadzaniu badań użyteczności oraz specyfiki przedmiotu badań. Przeprowadzone badania pozwoliły uzupełnić niedostatecznie reprezentowaną w polskiej literaturze przedmiotu problematykę badania użyteczności serwisów edukacyjnych. pl
dc.abstract.en Purpose/thesis: The paper discusses the research methodology used in the study prior to the implementation of the Internet portal "integrated information system" project "Harmonisation of management teaching at the [nazwa własna uniwersytetu]" in the years 2013-2014. Design/ Methods of research: literature analysis, analysis of best practices, service and content analysis, classic functional tests, individual interviews, focus group, interview based on the model of Kano and User Experience survey. The study covers the most important group of stakeholders and users of the system: representatives of the university, students (1, 2, 3 degrees) and candidates. Results/Conclusions: The study demonstrated need of using diverse and complementary research methods and techniques during testing usability of information systems. Practical application: Designed research tool can be used in testing usability of university setrices. Originality/Value: The originality of the proposed methodology is based on a specific selection of research methods and techniques, in order that the obtained data complement each other, as well as the slight modification of the techniques (model KANO, User Experience), resulting from our own (the authors) experience in conducting usability studies and from the specifics of the study object. The study allowed to complete the under-represented in Polish literature usability testing issues of educational websites. pl
dc.subject.pl metodologia badań pl
dc.subject.pl uczelnia pl
dc.subject.pl system informacji edukacyjnej pl
dc.subject.en research methodology pl
dc.subject.en university pl
dc.subject.en information system of education pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.journal PTINT, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-13 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa