Jagiellonian University Repository

Українсько-польські синтаксичні контрасти на прикладі підрядних означальних речень з "kiedy", "gdy", "gdzie", "dokąd", "skąd" і перекладі їх українською мовою

pcg.skipToMenu

Українсько-польські синтаксичні контрасти на прикладі підрядних означальних речень з "kiedy", "gdy", "gdzie", "dokąd", "skąd" і перекладі їх українською мовою

Show full item record

dc.contributor.author Baranivska, Oksana [SAP11018102] pl
dc.date.accessioned 2016-09-06T13:03:23Z
dc.date.available 2016-09-06T13:03:23Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0035-7707 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30041
dc.language ukr pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Українсько-польські синтаксичні контрасти на прикладі підрядних означальних речень з "kiedy", "gdy", "gdzie", "dokąd", "skąd" і перекладі їх українською мовою pl
dc.title.alternative Ukraïns'ko-pol's'kì sintaksičnì kontrasti na prikladì pìdrâdnih označal'nih rečen' z "kiedy", "gdy", "gdzie", "dokąd", "skąd" ì perekladì ïh ukraïns'koû movoû pl
dc.title.alternative Polsko-ukraińskie kontrasty składniowe (na przykładzie zdań złożonych z podrzędnymi przydawkowymi z "kiedy", "gdy", "gdzie", "dokąd", "skąd" w języku polskim i tłumaczeniu ich na język ukraiński) pl
dc.title.alternative Polish-Ukrainian syntactic contrasts (on the example of complex sentences with subordinate attributive clauses with "kiedy", "gdy", "gdzie", "dokąd", "skąd" in Polish and in translations into Ukrainian) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 207-216 pl
dc.identifier.weblink https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RH2014z7_s207-216_Baranivska.pdf pl
dc.identifier.weblink https://tnkul.pl/en-rh2014z7_16 pl
dc.abstract.pl Artykuł został poświęcony poszczególnym typom zdań złożonych z podrzędnymi przydawkowymi w języku polskim i ukraińskim (m.in. zdania zawierające wskaźniki zespolenia kiedy, gdy, gdzie, dokąd, skąd oraz ich odpowiedniki w języku ukraińskim коли, де, куди, звідки). Szczególną uwagę zwrócono na tłumaczenia tych zdań w obu językach (oryginał w języku polskim, tłumaczenie w języku ukraińskim). Przeprowadzono analizę porównawczą wymienionych typów zdań, na podstawie której można stwierdzić, że w drodze tłumaczenia mogą zachodzić zmiany syntaktyczne. Często to zależy od wyboru tłumacza bądź użycia przez niego konkretnego wskaźnika zespolenia oraz od norm gramatyczno-stylistycznych języka, na który został przetłumaczony tekst. pl
dc.subject.pl składnia pl
dc.subject.pl zdanie podrzędne pl
dc.subject.pl zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym pl
dc.subject.pl wskaźniki zespolenia pl
dc.subject.pl przekład pl
dc.subject.en compound sentence with a subordinate attributive clause pl
dc.subject.en connective word pl
dc.subject.en translation pl
dc.description.volume 62 pl
dc.description.number 7 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rh pl
dc.title.journal Roczniki Humanistyczne pl
dc.title.volume Słowianoznawstwo pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-05 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa