Jagiellonian University Repository

Uchodźcy wojenni z Ukrainy - życie w Polsce i plany na przyszłość

pcg.skipToMenu

Uchodźcy wojenni z Ukrainy - życie w Polsce i plany na przyszłość

Show full item record

dc.contributor.author Długosz, Piotr pl
dc.contributor.author Kryvachuk, Liudmyla pl
dc.contributor.author Izdebska-Długosz, Dominika [SAP13905947] pl
dc.date.accessioned 2022-08-23T15:44:54Z
dc.date.available 2022-08-23T15:44:54Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/298386
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other українці pl
dc.subject.other воєнні біженці pl
dc.subject.other адаптація pl
dc.subject.other інтеграція pl
dc.subject.other воєнна травма pl
dc.subject.other онлайн-опитування pl
dc.subject.other Польща pl
dc.title Uchodźcy wojenni z Ukrainy - życie w Polsce i plany na przyszłość pl
dc.title.alternative Voênnì bìžencì z Ukraïni - žittâ v Polʹŝì ta plani na majbutnê = Воєнні біженці з України - життя в Польщі та плани на майбутнє pl
dc.title.alternative War refugees from Ukraine - their lives in Poland and plans for the future pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Lublin : Wydawnictwo Academicon pl
dc.description.physical 47 pl
dc.identifier.weblink https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/uchodzcy-ukraina pl
dc.abstract.pl Wojna na Ukrainie wywołana przez napaść rosyjskiego agresora zmusiła około 7 milionów mieszkańców Ukrainy do opuszczenia swojego kraju. Jest to największy kryzys migracyjny w ostatnich latach na świecie. Znaczna część Ukraińców uciekających przed wojną przyjechała do Polski. W związku z tym zostały zrealizowane badania sondażowe, które miały na celu dokładne określenie sytuacji uchodźców. Badania miały dać odpowiedź na pytanie, kim są uchodźcy w sensie społeczno-demograficznym, w jaki sposób adaptują się do rzeczywistości w Polsce, jaką mają kondycję psychiczną oraz jakie są ich plany życiowe. Do realizacji powyższych celów została wykorzystana metoda sondażu internetowego (CAWI). Próba badawcza była dobierana w sposób celowy. Do badań zakwalifikowano 737 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy. Wyniki badań pokazały, że do Polski w głównej mierze przybyły dobrze wykształcone kobiety z dziećmi z klasy średniej, które na Ukrainie mieszkały w miastach i dobrze oceniały swoją sytuację finansową. Do Polski przyjechały dlatego, że miały tutaj znajomych oraz ponieważ Polska wydaje się być podobna pod względem językowym i kulturowym do Ukrainy. Uchodźcy najczęściej zamieszkiwali w mieszkaniach i domach samodzielnie wynajmowanych lub opłacanych przez inne osoby. U polskich rodzin znalazło schronienie 17% respondentów. Niewielu uchodźców mieszkało w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Uchodźcy dobrze ocenili pomoc udzieloną przez Polaków. Najwyżej zostali ocenieni wolontariusze pracujący na granicy oraz polskie służby mundurowe. Większość z badanych uchodźców nie znała języka polskiego, ale uczyła się go bądź chciała to zrobić. Zdalnie pracowała na Ukrainie 1/3 badanych. W Polsce około 20% znalazło pracę, a ¾ chciałoby znaleźć pracę w przyszłości. Większość uchodźców zarejestrowała się w rejestrze PESEL. Prawie połowa dzieci uchodźców brała udział w zajęciach online w ukraińskiej szkole. Połowa uchodźców posłała swoje dzieci do polskiej szkoły. Aż ¾ respondentów doświadczonych było traumą wojenną mierzoną skalą RHS-15. Prawie ¾ miało też wysoki poziom stresu psychologicznego. Połowa badanych uchodźców zamierzała wrócić do swojego domu na Ukrainie. pl
dc.abstract.en The war in Ukraine, started by the invasion of the Russian aggressor, has forced approximately 7 millions of Ukrainians to flee their country. This is the world’s largest migration crisis observed in the recent years. The vast majority of Ukrainians escaping from the war have come to Poland. In this regard, survey research aiming at determining the exact situation of the refugees was carried out. The aim of the research was to answer the questions regarding the refugees: Who are they in socio-demographic terms? How are they adapting to the Polish reality? What is their mental health like and what are their plans for the future? In order to achieve these aims and arrive at the answers, the CAWI on-line survey method was used. The research sample was selected using purposive sampling. A total of 737 correctly filled out questionnaires were qualified for the study. The results of the research indicate that the refugees who arrived in Poland are mainly middle class consisting of well-educated women and their children who used to live in Ukrainian cities and evaluate their financial situation as good. They came to Poland due to the fact that they have had friends in Poland and that Poland seems to be similar to Ukraine in terms of language and culture. The refugees most often lodge in apartments, houses which they rent independently or houses for which the rent is paid by other people. 17% of the respondents have found shelter with Polish families. Not many refugees live in collective accommodation facilities. The refugees highly evaluate the aid received from Poles. The volunteers at border crossings as well as Polish uniformed services scored the highest. The majority of Ukrainians do not speak Polish, but they have either started learning it or intend to take up Polish lessons. One third of the respondents work remotely in Ukraine. Approximately 20% of the respondents have found jobs in Poland, and three quarters of the respondents would like to find a job in the future. The majority of the refugees have registered in the PESEL database. Almost half of the refugee children participate in on-line lessons in Ukrainian schools. Half of the refugees have sent their children to Polish schools. Three quarters of the respondents have experienced war trauma, which was measured with the use of the RHS-15 scale. Almost three quarters of respondents display high levels of stress. Half of the surveyed refugees intend to return to their homes in Ukraine pl
dc.abstract.other Війна в Україні, спровокована нападом російського агресора, змусила близько 7 мільйонів жителів України залишити свою країну. Це одна найбільших міграційних криз у світі за останні роки. Значна частина українців, які втікали від війни, прибула до Польщі. У зв’язку з цим було проведено опитування з метою докладного окреслення становища біженців. Результати дослідження мали дати відповідь на питання, хто такі біженці в соціально-демографічному вимірі, як вони адаптуються до життя в Польщі, який у них психічний стан та які дальші життєві плани. Для досягнення вищезазначених цілей було використано метод онлайн-опитування (CAWI). Вибірка дослідження мала цільовий характер. Для дослідження було кваліфіковано 737 правильно заповнених анкет. Результати дослідження показали, що до Польщі переважно приїхали представники середнього класу, в основному це освічені жінки з дітьми, які проживають у містах України та добре оцінюють своє матеріальне становище. Вони приїхали до Польщі, бо мали тут знайомих, а Польща видавалася їм країною, схожою на Україну в мовному та культурному аспекті. Найчастіше біженці проживали в помешканнях, які орендували самі або які їм надали безкоштовно чи оплачували інші люди. 17 % респондентів знайшли прихисток у польських родинах. Небагато з-поміж опитаних біженців проживали у місцях масового проживання. Біженці добре оцінили допомогу, надану поляками. Найвищу оцінку отримали волонтери, які працювали на кордоні, та польська прикордонна служба. Більшість біженців не знають польської мови, але вивчають її або хочуть це зробити. Дистанційно в Україні працює 1/3 респондентів. У Польщі близько 20 % знайшли роботу, а ¾ хотіли би знайти роботу в майбутньому. Більшість біженців зареєстровані в реєстрі PESEL. Більше половини дітей-біженців беруть участь в онлайн-заняттях в українській школі. Половина біженців віддали своїх дітей до польської школи. Близько ¾ респондентів пережили воєнну травму, вимірювану за шкалою RHS-15. Майже ¾ зазначають високий рівень стресу. Половина опитаних біженців має намір повернутися додому в Україну. pl
dc.subject.pl Ukraińcy pl
dc.subject.pl uchodźcy wojenni pl
dc.subject.pl adaptacja pl
dc.subject.pl integracja pl
dc.subject.pl trauma wojenna pl
dc.subject.pl sondaż online pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.en Ukrainians pl
dc.subject.en war refugees pl
dc.subject.en adaptation pl
dc.subject.en integration pl
dc.subject.en war trauma pl
dc.subject.en on-line survey pl
dc.subject.en Poland pl
dc.description.publication 3,2 pl
dc.identifier.doi 10.52097/acapress.9788362475971 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-62475-97-1 pl
dc.date.accession 2022-08-17 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-SA; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.publisher.ministerial Wydawnictwo Academicon pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa