Jagiellonian University Repository

Properties of humus horizons of soils developed in the lower montane belt in the Tatra Mountains

pcg.skipToMenu

Properties of humus horizons of soils developed in the lower montane belt in the Tatra Mountains

Show full item record

dc.contributor.author Wasak, Katarzyna [SAP14004572] pl
dc.contributor.author Drewnik, Marek [SAP11015309] pl
dc.date.accessioned 2016-08-16T07:58:22Z
dc.date.available 2016-08-16T07:58:22Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0079-2985 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/29545
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Properties of humus horizons of soils developed in the lower montane belt in the Tatra Mountains pl
dc.title.alternative Właściwości poziomów próchnicowych gleb regla dolnego w Tatrach pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-68 pl
dc.description.additional Bibliogr s. 67-68 pl
dc.identifier.weblink http://journals.umcs.pl/pjss/article/viewFile/2743/1950 pl
dc.abstract.pl Celem badań było określenie różnic pomiędzy poziomami próchnicowymi wykształconymi w glebach pod różnymi lasami. Próbki gleb zostały pobrane pod monokulturą świerka i naturalnym zbiorowiskiem buczyny karpackiej w reglu dolnym Tatr. Przeprowadzone zostały analizy następujących właściwości gleb: zawartość węgla organicznego, strata żarowa w poziomach nadkładowych, odczyn, skład frakcyjny połączeń próchnicznych oraz tempo rozkładu celulozy w poziomach próchnicowych. Obiekt badań stanowią cztery profile glebowe: dwa profile wykształcone na skałach węglanowych (Rendzic Leptosols) pod bukiem i świerkiem, oraz dwa wykształcone z utworów pokrywowych - Haplic Leptosol pod świerkiem i Haplic Cambisol pod bukiem. Wyniki badañ wskazują na to, że gatunek drzewa silnie wpływa na cechy poziomów ekto- i endohumusowych. Jest to widoczne w morfologii poziomów humusowych oraz składzie frakcyjnym połączeń humusowych. Prowadzi to do zakwaszenia tych poziomów oraz spowolnienia tempa rozkładu celulozy. Czynnikiem, którego wpływ na cechy poziomów próchnicowych da się wyodrębnić, pomimo silnego wpływu roślinności, jest skała macierzysta. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to evaluate differences occurring in the soil humus horizons between different types of forests. Soil samples were collected from spruce monoculture and natural beech sites within the lower montane zone in the Tatra Mountains. They were analyzed for organic carbon (OC), loss on ignition in ectohumus horizons, pH, fractional composition of organic matter and cellulose decomposition rate. The objects of investigation are two profiles representing Rendzic Leptosols under spruce and beech, one profile formed on cover bed, which can be classified as Haplic Leptosol under spruce forest and one Haplic Cambisol under the beech site. It is shown that different tree species strongly affect features of both ectohumus and endohumus horizons. This is visible in morphology of humus horizons as well as humus fraction composition which leads to acidification and to a descending cellulose decomposition rate. Another factor controlling features of humus horizons is parent material. It seems to be possible to separate effects which are results of vegetation and parent material features. pl
dc.description.volume 45 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.17951/pjss.2012.45.1.57 pl
dc.title.journal Polish Journal of Soil Science pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2015-03-18 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa