Jagiellonian University Repository

Przestrzenie Teorii

pcg.skipToMenu

Przestrzenie Teorii

Show full item record

dc.contributor.editor Balbus, Stanisław [SAP11005357] pl
dc.contributor.editor Allain, Paul pl
dc.contributor.editor Burzyńska, Anna [SAP11012319] pl
dc.contributor.editor Carpenter, Bogdana pl
dc.contributor.editor Dworacki, Sylwester pl
dc.contributor.editor Popiel, Magdalena [SAP11009072] pl
dc.contributor.editor Sztaba, Wojciech pl
dc.contributor.editor Muskat-Tabakowska, Elżbieta [SAP11003959] pl
dc.contributor.editor Tomassucci, Giovanna pl
dc.contributor.editor Wysłouch, Seweryna pl
dc.date.accessioned 2022-03-24T18:27:41Z
dc.date.available 2022-03-24T18:27:41Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 1644-6763 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/289521
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.type JournalEditorship pl
dc.description.additional Sekretarz czasopisma: Irena Górska, Krzysztof Hoffmann pl
dc.identifier.weblink https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/issue/archive pl
dc.abstract.pl "Przestrzenie Teorii" - czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się jako rocznik, a od 2007 są półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Pismo jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, wzbudza również zainteresowanie w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Każdy artykuł poprzedza abstrakt w języku angielskim. Pismo skupia autorów z wielu uczelni polskich i zagranicznych, prezentuje też tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. Pismo podejmuje i przedstawia kluczowe problemy współczesnej teorii literatury. Stwarza płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Pismo ma charakter transdyscyplinarny, uczestniczy we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii nauki, realizuje w swoich założeniach model wielogłosowego, dramaturgicznego literaturoznawstwa. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki. pl
dc.description.number 35-36 pl
dc.identifier.doi 10.14746/pt pl
dc.identifier.eissn 2450-5765 pl
dc.title.journal Przestrzenie Teorii pl
dc.contributor.institution Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pl
dc.contributor.institution Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.date.accession 2022-03-24 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Katedra Przekładoznawstwa pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.contributor.serieseditor Krajewska, Anna pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa