Jagiellonian University Repository

Miasto czy wieś? Suburbia Wrocławia na przykładzie Bielan Wrocławskich

pcg.skipToMenu

Miasto czy wieś? Suburbia Wrocławia na przykładzie Bielan Wrocławskich

Show full item record

dc.contributor.advisor Michno, Anna [SAP11015996] pl
dc.contributor.author Kociołek, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2021-11-29T22:38:31Z
dc.date.available 2021-11-29T22:38:31Z
dc.date.submitted 2021-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/284523
dc.language pol pl
dc.title Miasto czy wieś? Suburbia Wrocławia na przykładzie Bielan Wrocławskich pl
dc.title.alternative City or village? Wrocław's suburbs on the example of Bielany Wrocławskie pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono procesy zachodzące współcześnie na obszarze podmiejskim Wrocławia. Przedmiotem badań jest wieś Bielany Wrocławskie, gdzie zachodzący proces suburbanizacji jest bardzo widoczny. Przedstawione zostały zróżnicowane zjawiska zachodzące na opisywanym obszarze, zarówno funkcjonalne, przestrzenne jak i społeczno-gospodarcze. Na obszarze wsi Bielany Wrocławskie w ostatnich latach wzrosła liczba ludności (młodego pokolenia), pojawiło się wysoko rozwinięte budownictwo mieszkaniowe czy usługowe a także produkcyjne (wielkopowierzchniowe). Wraz z nimi pojawiła się infrastruktura przypominająca tę, którą możemy spotkać w mieście. Przez zmiany te trudno jest jednoznacznie stwierdzić czy miejscowość Bielany Wrocławskie jest miastem czy wsią, a jej granice trudno jest wyznaczyć ze względu na koncepcję „kontinuum miejsko-wiejskiego”. Dodatkowo przemiany zachodzące na obszarach podmiejskich nie zawsze wpływają korzystnie na aspekt gospodarczy, przestrzenny czy funkcjonalny miejscowości. pl
dc.abstract.en This paper presents contemporary processes in the suburban area of Wrocław. The subject of research is the village of Bielany Wrocławskie, where the ongoing process of suburbanization is very visible. Various phenomena occurring in the described area, both functional, spatial and socio-economic, have been presented. In recent years, in the area of the village of Bielany Wrocławskie, the population (of the young generation) has increased, and highly developed housing, service and production construction (large-scale) has emerged. Along with them, an infrastructure similar to the one we can find in the city appeared. These changes make it difficult to unequivocally determine whether Bielany Wrocławskie is a town or a village, and it is difficult to define its boundaries due to the concept of the "urban-rural continuum". In addition, changes taking place in suburban areas do not always have a positive effect on the economic, spatial or functional aspect of the town. pl
dc.subject.pl suburbia, wieś, Bielany Wrocławskie, wysokorozwinięte budownictwo mieszkaniowe pl
dc.subject.en suburbs, village, Bielany Wrocławskie, highly developed housing construction pl
dc.contributor.reviewer Michno, Anna [SAP11015996] pl
dc.contributor.reviewer Sołjan, Izabela [SAP11015591] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.apd diploma-150671-259236 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)