Jagiellonian University Repository

Planowanie działalności gospodarczej na rynku usług sportowo- rekreacyjnych z uwzględnieniem rynku tańca towarzyskiego w Tarnowie

pcg.skipToMenu

Planowanie działalności gospodarczej na rynku usług sportowo- rekreacyjnych z uwzględnieniem rynku tańca towarzyskiego w Tarnowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Zawartka, Marek pl
dc.contributor.author Kwiatkowska, Olga pl
dc.date.accessioned 2021-10-29T21:46:15Z
dc.date.available 2021-10-29T21:46:15Z
dc.date.submitted 2021-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282388
dc.language pol pl
dc.title Planowanie działalności gospodarczej na rynku usług sportowo- rekreacyjnych z uwzględnieniem rynku tańca towarzyskiego w Tarnowie pl
dc.title.alternative ). Planning of business activity on the sports and recreational services market , taking into account the ballroom dance market in Tarnów. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie planu biznesowego szkoły tańca towarzyskiego „Tango” w Tarnowie. Praca składa się z czterech rozdziałów w tym dwóch pierwszych teoretycznych i dwóch ostatnich empirycznych. W rozdziałach teoretycznych skupiono się na przedstawieniu problematyki planowania oraz definicji i struktury biznes planu. Rozdziały empiryczne dotyczyły rozpoznania i analizy badanego rynku a także bezpośrednich badań własnych. Metoda badawcza jaka została wybrana na potrzeby stworzenia pracy magisterskiej to autorski kwestionariusz ankiety jak również stworzono analizę SWOT/TOWS planowanego przedsiębiorstwa. Autorski Kwestionariusz ankiety zawierał 10 pytań zamkniętych i skierowany był do 100 respondentów. Drugą metodą badawczą była analiza SWOT/TOWS która pozwoliła na scharakteryzowanie strategii działania planowanego przedsiębiorstwa. Po przeprowadzonej analizie badań stwierdzono, iż w Tarnowie występuje potrzeba powstania nowego miejsca oferującego zajęcia aktywności fizycznej jaką jest taniec towarzyski oraz ustalono, że podmioty obecne na rynku w sposób pełny nie pokrywają zapotrzebowania na te usługi. pl
dc.abstract.en The aim of this master’s thesis is to present the business plan of the "Tango" ballroom dance school in Tarnów. The work consists of four chapters, including the first two theoretical and the last two empirical. The theoretical chapters focus on the planning issues as well as the definition and structure of a business plan. The empirical chapters concerned the identification and analysis of the market under study as well as direct own research. The research method chosen for the thesis is the original questionnaire as well as the SWOT / TOWS analysis of the planned enterprise. The original questionnaire contained 10 closed questions and was addressed to 100 respondents. The second research method was the SWOT / TOWS analysis which allowed to characterize the operating strategy of the planned enterprise. After the analysis of the research, it was found that in Tarnów there is a need to create a new place offering physical activity classes, which is ballroom dancing, and it was found that the entities present on the market do not fully cover the demand for these services. pl
dc.subject.pl BIZNES PLAN, PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, RYNEK USŁUG SPORTOWO- REKREACYJNYCH, TANIEC TOWARZYSKI pl
dc.subject.en BUSINESS PLAN, BUSINESS PLANNING, SPORTS AND RECREATIONAL SERVICES MARKET, BALLROOM DANCE pl
dc.contributor.reviewer Zawartka, Marek pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.affiliation Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-149350-279730 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/UJK pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce i w sporcie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)