Jagiellonian University Repository

Концепты РОДИНА, ЭМИГРАЦИЯ, ЗАГРАНИЦА в текстовых сообщениях русскоязычных мигрантов, размещённых в сети Интернет

pcg.skipToMenu

Концепты РОДИНА, ЭМИГРАЦИЯ, ЗАГРАНИЦА в текстовых сообщениях русскоязычных мигрантов, размещённых в сети Интернет

Show full item record

dc.contributor.advisor Szumska, Dorota [SAP11012670] pl
dc.contributor.author Voznyuk, Inna pl
dc.date.accessioned 2021-10-29T21:39:03Z
dc.date.available 2021-10-29T21:39:03Z
dc.date.submitted 2021-09-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282327
dc.language rus pl
dc.subject.other Языковая (текстовая) картина мира, текстовые сообщения, русскоязычные, концепты РОДИНА, ЭМИГРАЦИЯ, ЗАГРАНИЦА, стереотипы, эмоциональная оценочная коннотация, иммигранты, потенциальные эмигранты. pl
dc.title Концепты РОДИНА, ЭМИГРАЦИЯ, ЗАГРАНИЦА в текстовых сообщениях русскоязычных мигрантов, размещённых в сети Интернет pl
dc.title.alternative Koncepty OJCZYZNA, EMIGRACJA, ZAGRANICA w wiadomościach tekstowych rosyjskojęzycznych migrantów, zamieszczonych w sieci Internet pl
dc.title.alternative The Concepts Of HOMELAND, EMIGRATION, ABROAD in text messages of Russian-speaking migrants, published on the Internet pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu odnależenie na poziomie kognitywnym osobliwości fragmentów świata przedstawionych w językowym (tekstowym) obrazie świata osób rosyjskojęzycznych. W pracy przeanalizowano reprezentanty konceptów OJCZYZNA, EMIGRACJA, ZAGRANICA w wiadomościach tekstowych rodzimych użytkowników języka rosyjskiego. Osobliwością wspomnianego badania jest to, że dla osób rosyjskojęzycznych, przedstawionych w niniejszej pracy w postaci dwóch grup: imigrantów i potencjalnych emigrantów, jednostki językowe reprezentujące koncepty OJCZYZNA, EMIGRACJA, ZAGRANICA, mają różne znaczenie. Taka sytuacja jest wyjaśniona ze względu na przeciwne w odnisieniu do granicy umiejszczenie w przestrzeni imigrantów i potencjalnych emigrantów. Niniejsze badanie skierowane jest na odnalezienie i wyodrębnienie specyficznych, charakterystycznych dla osób rosyjskojęzycznych, reprezentantów badanych konceptów w kontekście migracji, uwzględniając ich miejsce pobytu (zamieszkające za granicą i w kraju pochodzenia), doświadczenie emigranckie (imigranci, osoby planujące emigrację i rozważające emigrację) na poziomie stereotypowym, leksykalno-semantycznym oraz znaczenia figuratywnego. pl
dc.abstract.en This study is aimed at identifying the cognitive features of the fragments of the world presented in the linguistic (textual) picture of the world of Russian-speaking people.The study analyses the representatives of the concepts HOMELAND, EMIGRATION, ABROAD in text messages of Russian speakers. The specialty of this study is that for the Russian-speaking people, who are represented in this empirical study in the form of two groups consisting of immigrants and potential emigrants, linguistic units which represent the studied concepts have different meanings. This situation is explained by the opposite in relation to the border placement of immigrants and potential emigrants in space.The following study is aimed at identifying and isolating specific, characteristic for Russian-speaking people representatives of the studied concepts in the context of migration, taking into account their location (living abroad and in their country of origin), emigrant experience (immigrants planning to emigrate and those considering emigration) on the stereotypical, lexico-semantic and figurative levels. pl
dc.abstract.other Данное исследование направлено на выявление когнитивных особенностей фрагментов мира, представленных в языковой (текстовой) картине мира русскоязычных. В исследовании проводится анализ репрезентантов концептов РОДИНА, ЭМИГРАЦИЯ, ЗАГРАНИЦА в текстовых сообщениях носителей русского языка. Особенность данного исследования состоит в том, что для русскоязычных, представленных в данном эмпирическом исследовании в виде двух групп: иммигранты и потенциальные эмигранты, языковые единицы, репрезентирующие исследуемые концепты, имеют разное значение. Такое положение объясняется противоположным по отношению к границе размещением в пространстве иммигрантов и потенциальных эмигрантов. Данное исследование направлено на выявление и вычленение специфических, характерных для носителей русского языка, репрезентантов исследуемых концептов в контексте миграции с учетом их местонахождения (проживающие за границей и в стране происхождения), эмигрантского опыта (иммигранты, планирующие эмигрировать и думающие об эмиграции) на стереотипном, лексикально-семантическом и образном уровнях. pl
dc.subject.pl Językowy (tekstowy) obraz świata, rosyjskojęzyczni, wiadomości tekstowe, koncepty OJCZYZNA, EMIGRACJA, ZAGRANICA, stereotypy, wartościująca konotacja emocjonalna, imigranci, potencjalni emigranci. pl
dc.subject.en Linguistic (textual) picture of the world, text messages, Russian-speaking people, concepts HOMELAND, EMIGRATION, ABROAD, stereotypes, emotional evaluative connotation, immigrants, potential emigrants. pl
dc.contributor.reviewer Szumska, Dorota [SAP11012670] pl
dc.contributor.reviewer Ozga, Krzysztof [SAP11017179] pl
dc.affiliation Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-147693-241306 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/UJK pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia rosyjska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)