Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

QCD analysis of near-threshold photon-proton production ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Guo, Yuxun
Ji, Xiangdong
Liu, Yizhuang

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Guo, Yuxun
Ji, Xiangdong
Liu, Yizhuang

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Guo, Yuxun
Ji, Xiangdong
Liu, Yizhuang