Jagiellonian University Repository

Rozwój gospodarki nocnej w miastach historycznych - aspekty przestrzenne i funkcjonalne : przykład krakowskiej dzielnicy Kazimierz

pcg.skipToMenu

Rozwój gospodarki nocnej w miastach historycznych - aspekty przestrzenne i funkcjonalne : przykład krakowskiej dzielnicy Kazimierz

Show full item record

dc.contributor.author Pawlusiński, Robert [SAP11018255] pl
dc.contributor.author Mróz, Kamil pl
dc.contributor.author Grochowicz, Marek [USOS175708] pl
dc.date.accessioned 2021-09-17T11:24:22Z
dc.date.available 2021-09-17T11:24:22Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2543-9421 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/278567
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rozwój gospodarki nocnej w miastach historycznych - aspekty przestrzenne i funkcjonalne : przykład krakowskiej dzielnicy Kazimierz pl
dc.title.alternative Spatial and functional aspects of the night-time economy in historic cities : a case study of the Kazimierz district (Kraków, Poland) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 55-69 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 68-69 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.uni.lodz.pl/konwersatorium/article/view/10361 pl
dc.abstract.pl Miasta historyczne stanowią szczególną kategorię ośrodków miejskich w Polsce, a z uwagi na potencjał kulturowy ważnym kierunkiem ich rozwoju staje się współcześnie turystyka i sektory z nią powiązane. Jednym z takich sektorów jest tzw. gospodarka nocna (ang. night-time economy, w skrócie NTE) identyfikowana na podstawie kryterium dostępności czasowej (21:00-5:00) i kryterium funkcjonalnego (jako ogół działalności zaspokajających szeroko rozumiane potrzeby wolnoczasowe ludzi poza ich domem w porze nocnej). Celem artykułu jest charakterystyka gospodarki nocnej w historycznej dzielnicy śródmiejskiej Krakowa - Kazimierzu. Autorzy, opierając się na przeprowadzonej w 2019 r. inwentaryzacji terenowej oraz wywiadach z przedstawicielami lokalnej społeczności, zobrazowali przestrzenne i funkcjonalne aspekty tego zjawiska. pl
dc.abstract.en Historic cities constitute a special category of urban area in Poland. Due to their cultural potential, tourism and related sectors are currently becoming an important development direction. One such sector is their night-time economy, identified on the basis of a time criterion (21:00-5:00), and a functional criterion (understood as all activities that meet people’s broad leisure needs outside their home during the night). The aim of the article is to describe the night-time economy in one historical central district of Kraków - Kazimierz. The authors, based on a field inventory conducted in 2019, and interviews with representatives of the local community, have illustrated the spatial and functional aspects of this phenomenon. pl
dc.subject.pl miasto historyczne pl
dc.subject.pl gospodarka nocna pl
dc.subject.pl nocturnal city pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.en historic city pl
dc.subject.en night-time economy pl
dc.subject.en nocturnal city pl
dc.subject.en Poland pl
dc.description.number 5 (33) pl
dc.identifier.doi 10.18778/2543-9421.05.05 pl
dc.identifier.eissn 2544-1221 pl
dc.title.journal Konwersatorium Wiedzy o Mieście pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-09-14 pl
dc.participation Pawlusiński, Robert: 75%; pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.affiliation Szkoła Doktorska Nauk Społecznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa