Jagiellonian University Repository

Konsekwencje dokonania przez jednego z małżonków czynności prawnej w sferze prawnej drugiego małżonka

pcg.skipToMenu

Konsekwencje dokonania przez jednego z małżonków czynności prawnej w sferze prawnej drugiego małżonka

Show full item record

dc.contributor.author Górecki, Wojciech [SAP11018165] pl
dc.date.accessioned 2021-09-15T10:24:26Z
dc.date.available 2021-09-15T10:24:26Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 1230-669X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/278515
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Konsekwencje dokonania przez jednego z małżonków czynności prawnej w sferze prawnej drugiego małżonka pl
dc.title.alternative Consequences of one spouse performing a legal act in the legal sphere of the other spouse pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-49 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono krytykę poglądu, w którego świetle z art. 36 § 2 zdanie 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika wzajemne przedstawicielstwo ustawowe małżonków do dokonywania czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Zdaniem autora rola tego przepisu jest inna. Z art. 36 § 2 zd. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika upoważnienie każdego z małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej do samodzielnego wykonywania wobec osób trzecich we własnym imieniu wspólnych praw podmiotowych, tj. praw podmiotowych należących do majątku wspólnego małżonków, w tym upoważnienie do dokonywania rozporządzeń tymi prawami. W przypadku czynności prawnych zobowiązujących, zaciągnięcie przez jednego z małżonków zobowiązania nie oznacza, że drugi małżonek jest jego stroną. W przypadku nabycia przez jednego z małżonków prawa majątkowego, jego objęcie majątkiem wspólnym małżonków jest konsekwencją obowiązywania art. 31 § 1 zd. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także art. 33 pkt 2 in fine kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. pl
dc.abstract.en In this article, we can find a view criticism, according to art. 36 § 2 sentence 1 of the Family and Guardianship Code the contents of which serve to indicate that statutory mutual statutory representation of the spouses to make the activity of managing the assets of the spouses. In the author’s opinion a role of this provision is different. From art. 36 § 2 sentence 1 of the Family and Guardianship Code the authorization of each spouse results remaining in a joint marital property regime to exercise independently joint subjective rights towards third parties, i.e. the marital property subjective rights, including entitlement to disposal of these rights. In case of the legal acts obliging one of spouses to enter into financial commitment does not mean that another spouse is his/her party. In case of acquiring a property right by one of the spouses, its covering with the joint property of the spouses is a consequence of obliging art. 31 § 1 sentence 1 of the Family and Guardianship Code, and also art. 33 point 2 of the Family and Guardianship Code in fine pl
dc.subject.pl wspólność majątkowa małżeńska pl
dc.subject.pl zarząd majątkiem wspólnym małżonków pl
dc.subject.en joint property of spouses pl
dc.subject.en management of the spouses joint property pl
dc.description.volume 31 pl
dc.description.number 8 (364) pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.title.journal Rejent pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)