Jagiellonian University Repository

Porównanie działań strategicznych Rzeszowa oraz Frankfurtu w latach 2015-2020 na rzecz zrównoważonego rozwoju

pcg.skipToMenu

Porównanie działań strategicznych Rzeszowa oraz Frankfurtu w latach 2015-2020 na rzecz zrównoważonego rozwoju

Show full item record

dc.contributor.advisor Shaw, Marta pl
dc.contributor.author Sołtysiak, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:58:03Z
dc.date.available 2021-07-01T21:58:03Z
dc.date.submitted 2021-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276011
dc.language pol pl
dc.title Porównanie działań strategicznych Rzeszowa oraz Frankfurtu w latach 2015-2020 na rzecz zrównoważonego rozwoju pl
dc.title.alternative Comparison of strategic activities of Rzeszów and Frankfurt in 2015-2020 for sustainable development pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu porównanie działań strategicznych Rzeszowa i Frankfurtu w kontekście zrównoważonego rozwoju. Spośród trzech głównych filarów pojęcia zrównoważonego rozwoju tj. społeczeństwo, gospodarka i środowisko, został wybrany ostatni czynnik, na podstawie którego zostało przeprowadzone badanie. Opierało się ono o analizę danych zastanych na podstawie studium przypadku miasta Frankfurtu. Główne elementy analizy dotyczyły planów strategicznych i ich rodzajów, środków finansowych przeznaczanych na ochronę środowiska, a także adekwatności działań strategicznych w stosunku do realnej sytuacji ekologicznej na terenie miasta Rzeszowa. pl
dc.abstract.en This paper aims to compare the strategic activities of Rzeszów and Frankfurt in the context of sustainable development. From among the three main areas of the concept of sustainable development, ie society, economy and environment, the last factor was selected on the basis of which the study was conducted. It was based on an analysis of existing data on the basis of a case study of the city of Frankfurt. The main elements of the analysis concerned strategic plans and their types, financial resources allocated to environmental protection, as well as the adequacy of strategic activities in relation to the real ecological situation in the city of Rzeszów. pl
dc.subject.pl ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – ŚRODOWISKO- EKOLOGIA –PORÓWNANIE –STRATEGIA pl
dc.subject.en SUSTAINABLE DEVELOPMENT – ENVIRONMENT – ECOLOGY – COMPARISON – STRATEGY pl
dc.contributor.reviewer Mazurkiewicz, Grzegorz [SAP11017860] pl
dc.contributor.reviewer Shaw, Marta pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-149206-265822 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)