Jagiellonian University Repository

Przesunięcie granicy moralności w polskiej telewizji - analiza na podstawie reality shows Love Island. Wyspa miłości i Hotel Paradise

pcg.skipToMenu

Przesunięcie granicy moralności w polskiej telewizji - analiza na podstawie reality shows Love Island. Wyspa miłości i Hotel Paradise

Show full item record

dc.contributor.advisor Całek, Agnieszka pl
dc.contributor.author Arendt, Karolina pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:45:06Z
dc.date.available 2021-07-01T21:45:06Z
dc.date.submitted 2021-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275939
dc.language pol pl
dc.title Przesunięcie granicy moralności w polskiej telewizji - analiza na podstawie reality shows Love Island. Wyspa miłości i Hotel Paradise pl
dc.title.alternative Shifting the boundary of morality in Polish television - analysis on the basis of reality shows Love Island and Hotel Paradise pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest obserwowane obecnie w polskiej telewizji zjawisko przesunięcia granicy moralności, które autorka analizuje badając programy Hotel Paradise oraz Love Island. Wyspa miłości. Szczególnie istotne były aspekty takie jak potencjalna szkodliwość dla odbiorców, stosunek widzów do oglądanych programów czy ograniczenia wiekowe zastosowane do programów, na podstawie regulacji prawnych w Polsce. Pierwsza część pracy składa się z rozważań teoretycznych nad gatunkiem reality show, w tym także jego historii w polskiej telewizji, przybliżenia terminu voyeryzmu oraz podstaw prawnych i przemyśleń autorki dotyczących zmian zachodzących w etyce i moralności mediów. W części badawczej niniejszej pracy znajduje się charakterystyka obu formatów, oraz wnioski z trzech typów badań, przeprowadzonych przez autorkę. Pierwsze z nich to analiza dyskursu obu badanych programów, następnie badanie netnograficzne, polegające na obserwacji grup fanowskich skupiających widzów w serwisie Facebook, natomiast ostatnim etapem była ankieta, przeprowadzona wśród członków wspomnianej społeczności. pl
dc.abstract.en The subject of this work is the phenomenon of shifting the moral boundary, currently observed on Polish television, which the author analyzes by examining the Hotel Paradise and Love Island programs. Aspects such as potential harmfulness to the audience, viewers attitude to the watched programs or age restrictions applied to programs, based on legal regulations in Poland, were particularly important. The first part of the work consists of theoretical considerations on the reality show genre, including its history on Polish television, approximation of the term voyerism and the author's legal basis and reflections on changes taking place in the ethics and morality of the media. The research part of this work presents the characteristics of both formats, as well as conclusions from three types of research carried out by the author. The first is the analysis of the discourse of both studied programs, then a netnographic study involving the observation of fan groups gathering viewers on Facebook, and the last stage was a survey conducted among members of the aforementioned community. pl
dc.subject.pl telewizja w Polsce, reality shows, etyka mediów, moralność mediów, Love Island. Wyspa miłości, Hotel Paradise pl
dc.subject.en television in Poland, reality shows, media ethics, media morality, Love Island, Hotel Paradise pl
dc.contributor.reviewer Całek, Agnieszka pl
dc.contributor.reviewer Szymańska, Agnieszka [SAP11018723] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-148165-260711 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)