Jagiellonian University Repository

Analiza skuteczności realizacji funkcji motywacyjnej w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy IWG Management Sp. z o.o.

pcg.skipToMenu

Analiza skuteczności realizacji funkcji motywacyjnej w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy IWG Management Sp. z o.o.

Show full item record

dc.contributor.advisor Wziątek-Staśko, Anna pl
dc.contributor.author Waligóra, Paulina pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:44:37Z
dc.date.available 2021-07-01T21:44:37Z
dc.date.submitted 2021-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275932
dc.language pol pl
dc.title Analiza skuteczności realizacji funkcji motywacyjnej w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy IWG Management Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Analysis of the effectiveness of the realization of the motivational function in an enterprise on the example of IWG Management Sp. z o.o. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Motywacja jest siłą napędową do działania dla wszystkich ludzi, jednak dla każdego człowieka „zapalnikiem” do działania może być zupełnie coś innego. Organizacje dążą do sprostania wciąż rosnącym oczekiwaniom pracowników oraz wdrażania takich elementów motywacyjnych, które przyniosą wymierne korzyści, będą współgrały z oczekiwaniami pracowników a przy tym nie będą sprzeczne z ekonomicznymi interesami obydwu stron. Celem niniejszej pracy była analiza funkcji motywacyjnej w firmie zajmującej się wynajmem oraz zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, a także identyfikacja czynników demotywujących w przedsiębiorstwie. Wyniki przeprowadzonego badania oraz ich analiza wykazały, że najważniejszymi czynnikami wpływającymi na poziom motywacji są motywatory płacowe, w szczególności wynagrodzenie zasadnicze oraz premie. Wykazano również obecność szeregu czynników demotywujących pracowników. pl
dc.abstract.en Motivation is a driving force for action for all people, but for each person the "ignition" to action may be something completely different. Organizations strive to meet the ever-increasing expectations of employees and to implement such motivational elements that will bring tangible benefits, will be compatible with employees' expectations and at the same time will not be contrary to the economic interests of both parties. The aim of this study was to analyze the motivational function in a company renting and managing its own or leased properties, and to identify demotivating factors in the company. The results of the study and their analysis showed that the most important factors affecting the level of motivation are salary motivators, in particular base salary and bonuses. The presence of a number of factors demotivating employees was also demonstrated. pl
dc.subject.pl motywacja – motywowanie do pracy – system motywacyjny – zarządzanie kapitałem ludzkim – zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject.en motivation – work motivation - motivation system - human capital management - human resources management pl
dc.contributor.reviewer Wziątek-Staśko, Anna pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.affiliation Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-148065-280262 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/UJK pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)