Jagiellonian University Repository

Jedino uz samostalnost mogu cvasti narodi, zemlje i gradovi. Suwerenne państwo i zjednoczony naród chorwacki w ideologii Ante Starčevicia.

pcg.skipToMenu

Jedino uz samostalnost mogu cvasti narodi, zemlje i gradovi. Suwerenne państwo i zjednoczony naród chorwacki w ideologii Ante Starčevicia.

Show full item record

dc.contributor.advisor Stradomski, Jan [SAP11017865] pl
dc.contributor.author Cymerkiewicz, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2021-06-24T21:39:22Z
dc.date.available 2021-06-24T21:39:22Z
dc.date.submitted 2021-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274830
dc.language pol pl
dc.title Jedino uz samostalnost mogu cvasti narodi, zemlje i gradovi. Suwerenne państwo i zjednoczony naród chorwacki w ideologii Ante Starčevicia. pl
dc.title.alternative Jedino uz samostalnost mogu cvasti narodi, zemlje i gradovi. A sovereign state and a united Croatian nation in the ideology of Ante Starčević. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy analizie została poddana ideologia Ante Starčevicia, źródła i inspiracje jego myśli politycznej, a także jego koncepcje dotyczące państwa oraz narodu chorwackiego. Kluczowym dla studium było zagadnienie niepodległości Chorwatów i walki o ich suwerenne państwo rozpatrywane przez pryzmat poczynionych przez ideologa starań w tym zakresie. Głównym źródłem, na którym opierają się nasze badania jest zbiór prac tego dziewiętnastowiecznego polityka, pt. Djela Dra. Ante Starčevicia. Znanstveno-političke razprave . Omówienie poszczególnych zagadnień składających się na całokształt myśli Starčevicia jest dopełniane – istotnym z naszego punktu widzenia – kontekstem historycznym, który w dużym stopniu wpływał na kształtowanie się jego poglądów.W pierwszej kolejności omówione zostały wpływy różnorodnych filozofii oraz koncepcji mających udział w formowaniu się ideologii Starčevicia. Analizie poddamy tutaj inspiracje twórczością filozofów antycznych, takich jak Sokrates, Platon i Arystoteles, ale także popularnych myślicieli XVIII i XIX wieku: Jeana Jacquesa Rousseau, Johna Locke'a, H. F. R. de Lamennais'ego czy Giuseppe Mazziniego. W rozdziale drugim dokonaliśmy badania poszczególnych elementów, które w ideologii Ante Starčevicia składać się miały na koncepcję niepodległego państwa chorwackiego. Analizie zostaną poddane tutaj jego poglądy dotyczące konkretnych czynników stanowiących o chorwackiej świadomości narodowej, takich jak język czy historia. Osobno omówiona została kwestia narodów słoweńskiego i serbskiego, a także mieszkańców osmańskiej Bośni, w obrębie ideologii Starčevicia. Ostatni rozdział poświęcony został na przybliżenie różnych czynników, postaci, a także państw, które w ideologii Ante Starčevicia stanowić miały główne przeszkody na drodze do niepodległości Chorwatów w obrębie suwerennego państwa. Przedstawiona jest tutaj także kwestia tzw. Słowianoserbów (jak polityk określał wszystkich wrogów wewnętrznych działających na niekorzyść Chorwacji) oraz jego opór wobec idei jugosłowiańskiej i jej propagatorów. Szczególną uwagę zwróciliśmy na szczegółowe nakreśleniu stosunku Starčevicia wobec Austro-Węgier, a także jego postrzeganie tego kraju w kategoriach największego zagrożenia. W zakończeniu sformułowane zostały wnioski płynące z interpretacji tekstów ze zbioru Djela Dra. Ante Starčevicia. Znanstveno-političke razprave w odniesieniu do poruszanego w pracy problemu, jakim jest idea niepodległego państwa i zjednoczonego narodu chorwackiego w ujęciu Starčevicia. Omówione zostały także znaczenie jego postaci oraz ideologii w kontekście czasów, w których żył. pl
dc.abstract.en In this study, the analysis has been subjected to the ideology of Ante Starčevicia, sources and inspirations of his political thought, concepts of the state and the Croatian nation.The key issue for the study was the issue of Croatian independence and the struggle for their sovereign state, viewed through the prism of the ideologist's efforts in this regard.The main source on which our research was based is a collection of works by this nineteenth-century politician, entitled Djela Dra. Ante Starčevicia. Znanstveno-političke razprave. The discussion of individual issues that make up the overall thought of Starčević has been complemented by the historical context which largely influenced the shaping of his views.First, the influences of various philosophies and concepts contributing to the formation of Starčević's ideology are discussed. The analysis here we give inspiration works of ancient philosophers, such as Socrates, Plato and Aristotle, as well as popular thinkers of the eighteenth and nineteenth century: Jean Jacques Rousseau, John Locke, R. H. F. de Lamennais'ego and Giuseppe Mazzini.In the second chapter, we examined the individual elements that, in Ante Starčević's ideology, were to make up the concept of an independent Croatian state.Here we analyze his views on specific factors that constitute Croatian national consciousness, such as language and history. We separately discuss the issue of Slovenian and Serbian peoples, and the inhabitants of the Ottoman Bosnia, within the ideology Starčevicia.The last chapter is devoted to the presentation of various factors, figures, and countries that, in the ideology of Ante Starčević, were to be the main obstacles to the independence of Croats within a sovereign state.The issue of the so-called Slavoserbians (as the politician referred to all internal enemies acting to the detriment of Croatia) and his resistance to the Yugoslav idea and its promoters.We paid special attention to a detailed outline of Starčević's attitude towards Austria-Hungary, as well as his perception of this country in terms of the greatest threat.At the end, conclusions from the interpretation of the texts from the Djela Dra. Ante Starčevicia. Znanstveno-političke razprave in relation to the problem raised in the work, which is the idea of an independent state and a united Croatian nation as defined by Starčević. pl
dc.subject.pl Ante Starčević, niepodległe państwo, Chorwaci, Chorwacja, świadomość narodowa, język narodowy, historia, ideologia, Słowianoserbowie, Austro-Węgry, idea jugosłowiańska, chorwackość, Partia Prawa pl
dc.subject.en Ante Starčević, independent state, Croatian people, Croatia, national consciousness, national language, history, ideology, Slavoserbs, Austro-Hungary, Yugoslav idea, Croatianness, Party of Rights pl
dc.contributor.reviewer Stradomski, Jan [SAP11017865] pl
dc.contributor.reviewer Kubik, Damian pl
dc.affiliation Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-151393-212689 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/UJK pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia słowiańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)