Jagiellonian University Repository

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów zarządzająco-nadzorujących w prostej spółce akcyjnej

pcg.skipToMenu

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów zarządzająco-nadzorujących w prostej spółce akcyjnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Szumański, Andrzej [SAP11010533] pl
dc.contributor.author Kanownik, Kamila pl
dc.date.accessioned 2021-06-24T21:38:45Z
dc.date.available 2021-06-24T21:38:45Z
dc.date.submitted 2021-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274823
dc.language pol pl
dc.title Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów zarządzająco-nadzorujących w prostej spółce akcyjnej pl
dc.title.alternative Civil liability of members of management and supervisory bodies in a simple joint-stock company pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska o tytule „Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów zarządzająco-nadzorczych w prostej spółce akcyjnej” ma na celu przedstawienie oraz omówienie przepisów prawnych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej w systemie dualistycznym oraz rady dyrektorów w systemie monistycznym w prostej spółce akcyjnej. W pierwszym rozdziale jako wprowadzenie do tematu pracy została opisana prosta spółka akcyjna i jej charakterystyczne cechy odróżniające ją od pozostałych spółek kapitałowych. W rozdziale drugim opisane zostały systemy zarządzania prostą spółką akcyjną, a więc system dualistyczny i monistyczny oraz znajdujące się w nich organy. W rozdziale trzecim przedstawiono konkretne przypadki odpowiedzialności cywilnoprawnej organów wraz z analizą odpowiednich przepisów kodeksu spółek handlowych. W rozdziale czwartym przedstawiono pozostałe zagadnienia związane z odpowiedzialnością organów takie jak obowiązek dołożenia należytej staranności i bussines judgement rule oraz skarga przysługująca akcjonariuszom nazywana actio pro socio. pl
dc.abstract.en The Master's thesis entitled "Civil liability of members of management and supervisory bodies in a simple joint-stock company" aims to present and discuss the legal provisions regarding the liability of members of the management board and supervisory board in a dual system and board of directors in a monistic system in a simple joint-stock company.In the first chapter, a simple joint-stock company and its characteristic features distinguishing it from other capital companies were described as an introduction to the topic of the work. The second chapter describes the management systems of a simple joint-stock company, i.e. the dualistic and monistic system and the bodies within them. The third chapter presents specific cases of civil liability of bodies with an analysis of the relevant provisions of the Commercial Companies Code. Chapter four presents other issues related to the liability of authorities, such as the obligation to exercise due diligence and the business judgment rule, and a complaint due to shareholders, known as actio pro socio. pl
dc.subject.pl Prosta spółka akcyjna, spółki kapitałowe, odpowiedzialność cywilnoprawna, zarząd, rada nadzorcza, rada dyrektorów, system monistyczny, system dualistyczny, kodeks spółek handlowych, organy, zasada lojalności, należyta staranność, actio pro socio, zasada biznesowej oceny sytuacji, odpowiedzialność kontraktowa, szkoda, wina, nienależyte wykonanie zobowiązania, fałszywe dane, wpłata wbrew przepisom prawa, zawyżenie wkładu pl
dc.subject.en Simple joint-stock company, capital companies, civil liability, management board, supervisory board, board of directors, monistic system, dual system, commercial companies code, authorities, loyalty principle, due diligence, actio pro socio, business judgement rule, contractual liability, damage, fault, improper performance of the obligation, false data, payment against the law, overstated contribution pl
dc.contributor.reviewer Pyka, Michał pl
dc.contributor.reviewer Szumański, Andrzej [SAP11010533] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-150833-227847 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)