Jagiellonian University Repository

Badanie zmian adaptacyjnych w móżdżku szczura wywołanych chronicznym podawaniem leków przeciwdepresyjnych.

pcg.skipToMenu

Badanie zmian adaptacyjnych w móżdżku szczura wywołanych chronicznym podawaniem leków przeciwdepresyjnych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Wolak, Małgorzata [SAP20002414] pl
dc.contributor.author Szadziewska, Alicja pl
dc.date.accessioned 2021-06-24T21:34:41Z
dc.date.available 2021-06-24T21:34:41Z
dc.date.submitted 2021-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274795
dc.language pol pl
dc.title Badanie zmian adaptacyjnych w móżdżku szczura wywołanych chronicznym podawaniem leków przeciwdepresyjnych. pl
dc.title.alternative Investigation of molecular adaptive changes in cerebellum after chronic administration of antidepressant drugs. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, jednak farmakoterapia dostępna obecnie na rynku ma wiele ograniczeń. Mimo rozległych badań przyczyny choroby i mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych nadal nie zostały do końca poznane. Przeprowadzone w ostatnich latach badania neuroobrazowe sugerują udział móżdżku w patomechanizmie depresji.Celem pracy była ocena zmian adaptacyjnych wywołanych przewlekłym podaniem leków przeciwdepresyjnych (LPD) w móżdżku szczura. Na podstawie bieżącej literatury omówiono teorie objaśniające patomechanizm depresji oraz dostępne metody leczenia, a następnie przedstawiono nowoczesne doniesienia z badań strukturalnych mózgu ze szczególnym uwzględnieniem móżdżku. Część eksperymentalna przedstawia wyniki badań molekularnych wykonanych techniką Western blot, w których oznaczano ekspresję białek w móżdżku szczura po chronicznych podaniach leków przeciwdepresyjnych (imipramina, reboksetyna, escitalopram). W eksperymencie zaobserwowano zwiększoną ekspresję BDNF, PSD95 oraz podjednostki GluN2B receptora NMDA w odniesieniu do grupy kontrolnej w móżdżku szczura spowodowaną podaniem reboksetyny i escitalopramu. Imipramina nie wywołała istotnych statystycznie zmian w poziomie żadnego z badanych białek. Przeprowadzone badania wskazują na zaangażowanie móżdżku w mechanizm działania LPD, co skłania do prowadzenia dalszych badań zgłębiających tę problematykę. pl
dc.abstract.en Depression is the most common psychiatric disorder, however available treatment has many limitations. Despite extensive research, pathophysiology and mechanism of action of antidepressant drugs are still insufficiently understood. Recent neuroimaging studies propose cerebellum implications in depressive disorder. The aim of the study was to evaluate adaptive changes in the rat cerebellum induced by antidepressant treatment. Based on the current literature, theories explaining the pathophysiology of depression and available treatment strategies were summarized. The thesis presents recent research on structural changes in the brain of diseased patients with particular emphasis on cerebellum involvement. The experimental section presents results measured using the Western blot technique. Protein expression in rat cerebellum was estimated after chronic administration of antidepressant drugs (imipramine, reboxetine, escitalopram). Administration of reboxetine and escitalopram caused an increased level of BDNF, PSD95 and GluN2B subunit of NMDA receptor in rat cerebellum. None effect was observed in the expression of investigated proteins after imipramine injections. Conducted research suggests cerebellum involvement in the mechanism of action of antidepressant drugs, which encourages further investigation of the subject. pl
dc.subject.pl depresja, leki przeciwdepresyjne, móżdżek, zmiany adaptacyjne pl
dc.subject.en depression, antidepressant drugs, cerebellum, adaptive changes pl
dc.contributor.reviewer Wolak, Małgorzata [SAP20002414] pl
dc.contributor.reviewer Nowak, Gabriel pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-146692-227188 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy analityka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)