Jagiellonian University Repository

Późnośredniowieczna nekromancja i próby jej zwalczania

pcg.skipToMenu

Późnośredniowieczna nekromancja i próby jej zwalczania

Show full item record

dc.contributor.advisor Szymborski, Wiktor [SAP13037400] pl
dc.contributor.author Rajter, Dominik pl
dc.date.accessioned 2021-06-24T21:34:37Z
dc.date.available 2021-06-24T21:34:37Z
dc.date.submitted 2021-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274794
dc.language pol pl
dc.title Późnośredniowieczna nekromancja i próby jej zwalczania pl
dc.title.alternative Necromancy in the Late Middle Ages and attempts to combat it pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca została poświęcona zmianie, która nastąpiło w pojmowaniu przez ludzi magii, szczególnie nekromancji w późnym średniowieczu, w Europie Zachodniej. Uwzględniono w niej również konsekwencje owej ewolucji w myśleniu społecznym.Praca dzieli się na cztery rozdziały. W pierwszym z nich przedstawiono średniowieczne rozumienie magii oraz jej rodzaje. W kolejnym omówiono pogląd Kościoła katolickiego na tę kwestię i pojmowanie parania się magią jako grzechu głupoty, jak również wyjaśniono pojęcie magii chrześcijańskiej. W trzecim rozdziale zostało przedstawione społeczne i polityczne tło zmiany w postrzeganiu diabła i magii oraz ukazano ewolucję jej społecznego postrzegania w XIII i na początku XIV wieku. W kolejnym została natomiast omówiona zmiana stosunku Kościoła katolickiego do nekromancji polegająca na uznaniu jej za herezję.Taki układ pozwala całościowo rozważyć przedmiot analizy, który jest ciekawym i istotnym zagadnieniem historii późnego średniowiecza.. pl
dc.abstract.en The thesis is focus on the change that took place in people's understanding of magic, especially necromancy, in the late Middle Ages in Western Europe. It also take into account the consequences of this evolution in social thinking.The thesis is divided into four chapters. The first one presents the medieval understanding of magic and its types. The next chapter discusses the Catholic Church's view of the matter and its understanding od magis as a sin of stupidity, and explains the concept of Christian magic. The third chapter presents the social and political background of the change in the perception of the devil and magic, and shows the evolution of its social perception in the 13th and early 14th centuries. The next one discusses the change in the attitude of the Catholic Church to necromancy by considering it as heresy. This arrangment allows us to comprehensively consider the subject of analysis, which is an interesting and important issue in the history of the late Middle Ages. pl
dc.subject.pl magia, nekromancja, magia naturalna, magia demoniczna, magia chrześcijańska, ewolucja, diabeł, szatan, czary, Kościół, pokuta, penitencjał, kaznodzieja, pogaństwo, strach, pakt z diabłem, proces sądowy, papiestwo, teologia, ustawodawstwo świeckie, przestępstwo, herezja, bulla papieska, kara, inkwizycja pl
dc.subject.en magic, necromancy, natural magic, demonic magic, Christian magic, evolution, devil, satan, witchcraft, church, penance, penitential, preacher, paganism, fear, pact with the devil, trial, papacy, theology, secular legislation, crime, heresy , papal bull, punishment, inquisition, pl
dc.contributor.reviewer Mruk, Wojciech [SAP11015434] pl
dc.contributor.reviewer Szymborski, Wiktor [SAP13037400] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-146552-176961 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)