Jagiellonian University Repository

Nowe narzędzia i techniki zwiększające trafność badań internetowych

pcg.skipToMenu

Nowe narzędzia i techniki zwiększające trafność badań internetowych

Show full item record

dc.contributor.author Saad, Dominika pl
dc.date.accessioned 2021-06-22T07:10:45Z
dc.date.available 2021-06-22T07:10:45Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274575
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nowe narzędzia i techniki zwiększające trafność badań internetowych pl
dc.title.alternative Increasing validity of online research by implementing new tools and techniques pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 106-121 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 119-121 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/e-wydania/item/nowe-narzedzia-i-techniki-zwiekszajace-trafnosc-badan-internetowych pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie nowych technik poprawiających jakość danych uzyskiwanych w badaniach przeprowadzanych online na przykładzie panelu Amazon MTurk. Poprzedzona kwerendą, krytyczna analiza literatury przedmiotu identyfikuje główne źródła zniekształcenia wyników, którymi są: bezrefleksyjność, działalność botów wypełniających ankiety oraz zachowania respondentów, klasyfikowane jako nadużycia lokalizacyjne interfejsu sieciowego IP. Wykorzystane podczas badania narzędzia oraz techniki wskazują na praktyczne sposoby zwiększania trafności uzyskiwanych danych poprzez rozpoznanie wyników zakłócających na poziomie 60%. Analiza otrzymanych danych potwierdza: 1) użyteczność zastosowanyc technik kontroli oraz 2) stosowalność zaproponowanego w tekście modelu operacjonalizacji czasu jako istotnego wskaźnika zachowań bezrefleksyjnych. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to present new techniques that increase the quality of data obtained through online research, basing on the example of Amazon MTurk. Using a critical analysis of the literature, preceded by a query, we identified the main sources of low-quality data such as careless responses, form-fill bots activity, and fraudulent behavior of manipulating IP addresses. The techniques implemented in the study offer several practical implications in terms of validity improvement. The results proved that 60% of observations were recognized as poor quality data. This confirms the applied control techniques to be useful and the proposed theoretical model of time operationalization to be an important indicator of careless responses. pl
dc.subject.pl bezrefleksyjność pl
dc.subject.pl nadużycia IP pl
dc.subject.pl Amazon MTurk pl
dc.subject.pl dane niskiej użyteczności pl
dc.subject.pl zwiększenie trafności pl
dc.subject.en careless responses pl
dc.subject.en fraudulent IP manipulation pl
dc.subject.en Amazon MTurk pl
dc.subject.en poor quality data pl
dc.subject.en validity improvement pl
dc.description.number 4 (1) pl
dc.identifier.doi 10.51480/compress.2021.4-1.248 pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Media i komunikacja społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-06-22 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa