Jagiellonian University Repository

Elektroniczne samopublikowanie : ewaluacja jakości i benchmarking internetowych serwisów samopublikowania

Elektroniczne samopublikowanie : ewaluacja jakości ...

Show full item record

dc.contributor.author Deja, Marek [SAP14016422] pl
dc.date.accessioned 2016-06-02T13:42:14Z
dc.date.available 2016-06-02T13:42:14Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-943816-7-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27385
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Elektroniczne samopublikowanie : ewaluacja jakości i benchmarking internetowych serwisów samopublikowania pl
dc.title.alternative Electronic self-publishing : quality evaluation and benchmarking of self-publishing websites pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 229 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 171-175. Indeks. Aneksy s. 181-229 pl
dc.abstract.pl W książce omówiono problem funkcjonowania internetowych serwisów samopublikowania i stan zjawiska samopublikowania w sferze cyfrowej. Najważniejsze pytania badawcze pracy dotyczą stanu elektronicznego publikowania, różnic samopublikacji i terminów paralelnych oraz metodologii badawczej adekwatnej do badania serwisów o charakterze usługowym. Ponadto celem badania było wyłonienie lidera wśród wybranych serwisów samopublikowania. Cel osiągnięto dzięki kompleksowej ewaluacji jakości serwisów samopublikowania, której wyniki stanowiły podstawę do porównania serwisów. W pracy dokonana została analiza terminologiczna, dzięki której możliwe było osadzenie problemu elektronicznego samopublikowania na polu badawczym dziedziny informatologii i bibliologii. Powstał model elektronicznego samopublikowania, który stanowi uzupełnienie luki między teorią i ideą samopublikacji a jej praktyka w postaci funkcjonowania internetowych serwisów samopublikowania. W celu pogłębienia i potwierdzenia rozważań teoretycznych nad zjawiskiem samopublikowania przeprowadzono badania empiryczne nad jakością działania internetowych serwisów samopublikowania. W tym celu opracowana została technika badawcza, która skomasowała dotychczasowe dokonania naukowców w zakresie oceny jakości serwisów internetowych. W wyniku modyfikacji podejścia do badania serwisów utworzono autorski formularz Kompleksowej Ewaluacji Jakości Serwisów Internetowych (KEJSI). pl
dc.abstract.en This book discusses the issue of the functioning of the self-publishing websites and the state of self-publishing phenomenon in the digital sphere. Key research questions are relate to the work of electronic publishing status, self-publishing differences, parallel terms and research methodology appropriate to the research of a service websites. Objective of the study is to identify a leader among the selected self- publishing sites. This was achieved through a comprehensive evaluation of the quality of self-publishing websites, the results of which form the basis for websites comparison. It was possible to embed an electronic self-publishing problem in the research field of informatology and bibliology by analysis of terminology. It was created an electronic self-publishing model, which complements the gap between the theory and the practice as a functioning of self-publishing websites. In order to confirm the theoretical considerations on the self-publishing phenomenon has been conducted empirical research on the quality of self-publishing websites. For this purpose, the technique has been developed, which collect past scientists achievements in the field of websites quality research. As a result of the approach modification to the study of websites, it was created an original form of Comprehensive Quality Evaluation of Internet Websites. pl
dc.subject.pl benchmarking pl
dc.subject.pl elektroniczne samopublikowanie pl
dc.subject.pl elektroniczne publikowanie pl
dc.subject.pl ewaluacja jakości pl
dc.subject.pl internetowe serwisy samopublikowania pl
dc.subject.en benchmarking pl
dc.subject.en electronic self-publishing pl
dc.subject.en electronic publishing pl
dc.subject.en self-publishing websites pl
dc.subject.en quality evaluation pl
dc.description.publication 8,72 pl
dc.contributor.reviewer Wójcik, Magdalena [SAP14000330] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska