Jagiellonian University Repository

La questione del doppio ausiliare nelle grammatiche per stranieri

pcg.skipToMenu

La questione del doppio ausiliare nelle grammatiche per stranieri

Show full item record

dc.contributor.author Grochowska-Reiter, Anna pl
dc.contributor.author Słapek, Daniel [SAP14047873] pl
dc.date.accessioned 2021-06-08T06:49:55Z
dc.date.available 2021-06-08T06:49:55Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 0023-5911 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272200
dc.language ita pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title La questione del doppio ausiliare nelle grammatiche per stranieri pl
dc.title.alternative The Issue of double-auxiliary verbs in Italian grammars for foreign language learners pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 89-109 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest analiza gramatyk języka włoskiego dla obcokrajowców pod względem reguł, jakie formułują w kwestii podwójnego czasownika posiłkowego (czasowników, które w czasach złożonych występują z oboma czasownikami posiłkowymi, avere i essere). Omówione zostaną przede wszystkim: 1) czasowniki, które mogą być użyte jako przechodnie i nieprzechodnie (np. ho cominciato un nuovo lavoro vs le vacanze sono cominciate); 2) czasowniki określające zjawiska atmosferyczne (np. ha/è nevicato); 3) czasowniki wyrażające ruch (np. sono volato a Roma vs ho volato diverse volte); 4) czasowniki, dla których wybór czasownika posiłkowego jest dowolny (np. ha/è assomigliato) lub 5) czasowniki, które zmieniają znaczenie w zależności od czasownika posiłkowego użytego w czasie złożonym (np. ho calzato gli sci vs è calzato a pennello). Analizie poddano 19 gramatyk języka włoskiego nawiązujących do ESOKJ, ukazując pewne ich mankamenty, np. brak reguł dotyczących danego zjawiska, wybiórcze i niesystematyczne omówienie problemu, brak precyzji terminologicznej. W konkluzjach zaproponowano kilka rozwiązań, które pomogą usystematyzować reguły dotyczące podwójnego czasownika posiłkowego w języku włoskim. pl
dc.abstract.en In this article, we attempt to examine how the issue of double‑auxiliary verbs, that is, verbs that can be conjugated – in compound tenses – with both avere and essere as auxiliaries, are presented in Italian grammar books for foreign language learners. We will focus in particular on 1) verbs that can be both transitive and intransitive (e.g., ho cominciato un nuovo lavoro vs le vacanze sono cominciate); 2) verbs expressing atmospheric phenomenon (ha/è nevicato); 3) verbs of movement (e.g., sono volato a Roma vs ho volato diverse volte); 4) verbs that use two auxiliaries indifferently (e.g., ha/è assomigliato); and 5) verbs that change meaning depending on the auxiliary verb used in the compound tense (e.g., ho calzato gli sci vs è calzato a pennello). Our analysis is carried out on 19 grammar textbooks for Italian language referring to the CEFR, highlighting some weaknesses regarding the presentation of the rules for double‑auxiliary verbs, such as the total omission of this issue, a certain selectivity and/or disorder, as well as terminological inconsistencies. In our conclusions, we propose some solutions that may help to systematize the rules regarding double‑auxiliary verbs in Italian. pl
dc.subject.pl czasowniki posiłkowe pl
dc.subject.pl czasy złożone w języku włoskim pl
dc.subject.pl gramatyka włoska pl
dc.subject.pl nauczanie gramatyki pl
dc.subject.pl nauczanie języka włoskiego jako obcego pl
dc.subject.en auxiliary verbs pl
dc.subject.en compound tenses in Italian pl
dc.subject.en Italian grammar pl
dc.subject.en teaching grammar pl
dc.subject.en Italian as a foreign language pl
dc.description.volume 68 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.identifier.doi 10.24425/kn.2021.137036 pl
dc.title.journal Kwartalnik Neofilologiczny pl
dc.language.container ita pl
dc.participation Słapek, Daniel: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych