Jagiellonian University Repository

Синоніми у процесі навчання української мови як іноземної

pcg.skipToMenu

Синоніми у процесі навчання української мови як іноземної

Show full item record

dc.contributor.author Baranivska, Oksana [SAP11018102] pl
dc.contributor.editor Beley, Oleh pl
dc.date.accessioned 2021-06-01T06:28:59Z
dc.date.available 2021-06-01T06:28:59Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7977-554-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272005
dc.language ukr pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other синоніми pl
dc.subject.other лексика pl
dc.subject.other синонімічний ряд pl
dc.subject.other рівні володіння pl
dc.subject.other українська мова pl
dc.title Синоніми у процесі навчання української мови як іноземної pl
dc.title.alternative Sinonìmi u procesì navčannâ ukraïns'koï movi âk ìnozemnoï pl
dc.title.alternative Synonyms in teaching Ukrainian as a foreign language pl
dc.title.alternative Synonimy w procesie nauczania języka ukraińskiego jako obcego pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe pl
dc.description.physical 151-165 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 163-165. Pokłosie dyskusji podjętych podczas XV konferencji slawistycznej „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład” (Wrocław, 15-16 października 2020). pl
dc.abstract.pl Artykuł został poświęcony roli synonimów w nauczaniu języka ukraińskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania. Główne cele artykułu to pokazanie specyfiki nauczania synonimów języka obcego (w tym przypadku ukraińskiego) w dydaktyce uniwersyteckiej. W badaniu zwrócono uwagę na szerokie możliwości zjawiska synonimii, które są niezbędne w języku mówionym i pisanym oraz w tłumaczeniach, żeby uniknąć powtórzeń wyrazów oraz żeby trafnie przekazać informację. Zaproponowano szereg różnorodnych ćwiczeń na poszczególnych poziomach zaawansowania, które to ćwiczenia pomogą utrwalić zapamiętywanie nowych wyrazów oraz zwiększą zasoby słownictwa studentów. Na kilku przykładach pokazano bogactwo zasobów leksykalnych języka ukraińskiego. pl
dc.abstract.en The article focuses on the role of synonyms in teaching Ukrainian as a foreign language at all levels of advancement. The main goal of the article is to show the specificity of teaching foreign language synonyms (here: Ukrainian) in university teaching practices. The study highlights the broad possibilities of synonymy, which is indispensable in both spoken and written communication as well as in translation to avoid repetition and convey information accurately. A variety of exercises at different levels of advancement presented in the article aim to help students consolidate new words and increase their vocabulary range. A number of examples used demonstrate the rich lexical resources of the Ukrainian language. pl
dc.subject.pl synonimy pl
dc.subject.pl słownictwo/leksyka pl
dc.subject.pl ciąg synonimiczny pl
dc.subject.pl poziomy zaawansowania pl
dc.subject.pl język ukraiński pl
dc.subject.en synonyms pl
dc.subject.en vocabulary/lexicon pl
dc.subject.en synonymous range pl
dc.subject.en levels of advancement pl
dc.subject.en Ukrainian pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.container Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : monografia pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Baranivska, Oksana: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 15; liczba stron 176; liczba arkuszy wydawniczych 11; pl
dc.publisher.ministerial Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe pl
dc.identifier.bookweblink http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5138979 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)